МВР

Дирекция "КАО”

 

Функции на ДКАО


Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, член 96a: 

Дирекция "Координация и административно обслужване":

1. участва в координацията на дейности по реализиране на стратегии, програми, планове и други стратегически документи;

2. осигурява координацията при взаимодействието на МВР с други държавни органи и юридически лица;

3. изисква информация и становища по постъпили сигнали и предложения и изготвя отговори от името на ръководството на МВР;

4. организира спазването на сроковете за изпълнението на задачи, поставени от министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, административния и от главния секретар на МВР;
5. организира и осъществява деловодното обслужване на ръководството на МВР, както и на структурите по чл. 15а, ал. 2, в които няма изградени звена за деловодно обслужване;