МВР

Дирекция "КАО”

 

Структура и дейности на МВР

Органиграма на МВР

 

Министерството на вътрешните работи извършва следните основни дейности:
1. оперативно-издирвателна;
2. охранителна;
3. разследване на престъпления;
4. осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
5. осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
6. информационна;
7. контролна;
8. превантивна;
9. административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.
За осигуряване на непрекъснато и ефективно осъществяване на основните дейности в МВР се организират и осъществяватспомагателни дейности.
Други дейности на МВР могат да се възлагат само със закон.