МВР

Дирекция "КАО”

 

Стратегически документи

Стратегия за национална сигурност на Република България 2011 - 2020 г.

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 - 2020 г.

Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз

Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 - 2020 г.

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2011 - 2020г.

Национален план за противодействие на тероризма

Национална програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г.

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 2010 - 2020г.

Национална стратегия за демографско развитие на Р. България 2006 - 2020г.

Национална стратегия за детето 2008 - 2018г.

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България 2013 - 2017 г.

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз 2014 - 2020 г.

Национална стратегия за младежта 2010 - 2020г.

Стратегия за развитие на транспортната система на Р. България до 2020 г.

Национална програма за развитие:България 2020 г.

Национална програма за реформи 2012-2020 г.

Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 - 2018 г.

Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето 2012-2020 г.

Национална стратегия на Република България за интериране на ромите 2012-2020 г.

План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г. и "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г."