МВР

Дирекция "КАО”

 

Жалби, сигнали и предложения

Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на МВР и неговите структури или за решаване на други въпроси в рамките на тяхната  компетентност.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица от МВР, с които се засягат държавни  или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.
Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез изрично упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща, както следва:
 лично или чрез упълномощен представител в деловодствата на структурите на МВР или в Приемната на МВР всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа;
- по електронен път:
а) чрез официалната електронна поща - [email protected];
б) на обявените електронните адреси на структурите на МВР; 
- по пощата;
- Сигнали за корупция срещу служители на МВР могат да се подават на телефонен номер 02/982 22 22 или тук .

Официалният език, на който се подават сигнали и предложения, е български. Документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български.
Не се разглеждат по реда на глава VIII от Административнопроцесуалния кодекс получените в МВР предложения и сигнали, за чието разглеждане и решаване в закон е предвиден друг ред.
По анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
o трите имена и адрес – за физическо лице;
o наименованието на организацията или юридическото лице, изписано на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес, ако има такъв;
За анонимни предложения и сигнали се считат и тези, при които посочените лица и адреси са недействителни или не съществуват.
За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се приемат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването.
Предложенията и сигналите, които са подадени до МВР или неговите структури, но не са от тяхна компетентност, се препращат не по-късно от 7 дни след постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.
Сигналите се разглеждат и решават от компетентния орган, който непосредствено ръководи и контролира органите и длъжностните лица, за чиито действия или бездействия се съобщава, а предложенията – от органа, компетентен да реши поставените в тях въпроси. Решенията са писмени, мотивирани и се съобщават на подателя в 7-дневен срок от постановяването им.
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Заповед № 8121з-1193/26.09.2018 г. за изменение и допълнение на Заповед № 8121з-1432/25.11.2015 г. относно утвърждаване на Правила за организацията на работата в МВР с предложенията и сигналите, изменена и допълнена със заповед № 8121з-52/06.01.2017 г. (файл)
 Заповед №8121з-1432/25.11.2015 г. относно утвърждаване на Правила за организацията на работата в Министерството на вътрешните работи с предложенията и сигналите;
Заповед №8121з-52/06.01.2017 г. относно изменение и допълнение на Заповед №8121з-1432/25.11.2015 г. относно утвърждаване на Правила за организацията на работата в Министерството на вътрешните работи с предложенията и сигналите;
Правила за организацията на работата в Министерството на вътрешните работи с предложенията и сигналите;
Приложение №1;
Приложение №2;
Приложение №3;
Приложение №4;
Приложение №5;
Приложение №6.

 

Може да подавате жалби, сигнали и предложения чрез:

 

Министерство на вътрешните работи

София, 1000
ул. „6-ти септември” 29

тел.: 02/9825000 - Централа МВР

Дирекция "Координация и административно обслужване"

Електронна пощенска кутия: [email protected];  

Приемна МВР - София, ул. "6-ти септември" №29,

Работно време: 10 - 12ч. и 14 - 16ч.,  тел.: 02/982 25 74

Приемна - Предложения и сигнали, разглеждани по реда на Глава осма от "Административнопроцесуалния кодекс"