МВР

Дирекция "КАО”

 

Нормативна уредба

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 

Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

 

Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

 

Наредба № 7/15.08.2005 г., за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

 

Наредба № 11/21.12.2005 г., за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

 

Наредба № 15/31.05.1999 г., за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

 

Наредба № 8121з-904/30.07.2015 г. за определяне условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи на питки на служителите, полагащи труд през нощта от 22.00 до 06.00 ч.