МВР

Дирекция "КАО”

 

Конституция на Република България

 Конституцията на Република България е основният закон на страната. Приета от 7-мо  Велико народно събрание на 12 юли 1991 година.
 Конституцията установява основните принципи, върху които лежи политическата система и обществото - политически плурализъм, разделение на властите - законодателна, изпълнителна и съдебна.