МВР

Дирекция "КАО”

 

Функции на ДКАО

 

Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, член 96a:
Дирекция "Координация и административно обслужване":

1. участва в координацията на дейности по реализиране на стратегии, програми, планове и други стратегически документи;

2. осигурява координацията при взаимодействието на МВР с други държавни органи и юридически лица;

3. изисква информация и становища по постъпили сигнали и предложения и изготвя отговори от името на ръководството на МВР;

4. организира спазването на сроковете за изпълнението на задачи, поставени от министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, административния и от главния секретар на МВР;

5. организира и осъществява деловодното обслужване на ръководството на МВР, както и на структурите по чл. 15а, ал. 2, в които няма изградени звена за деловодно обслужване;

6. организира функционирането на приемната на МВР;

7. приема, обработва и препраща до компетентните органи на МВР или до други компетентни органи получените жалби, сигнали и предложения;

8. подпомага министъра на вътрешните работи в качеството му на ръководител на организационна единица и осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като организира и контролира спазването на изискванията за защита на класифицираната информация в организационната единица с ръководител – министърът на вътрешните работи;

9. организира, ръководи и осъществява дейността на регистратурите за национална класифицирана информация, за класифицирана информация на Европейския съюз и за класифицирана информация на НАТО в организационната единица с ръководител – министърът на вътрешните работи;

10. разработва общи изисквания и вътрешноведомствени документи в областта на документалната, физическата и индустриалната сигурност на класифицираната информация;

11. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

 

 

Методическа дейност