МВР

Дирекция "ИА"

 

Функции на ДИА

1. Организира и води централизирания оперативен отчет на МВР, като:

а) осъществява дейности по регистрацията, промените, движението, архивирането, съхранението и ползването на делата на оперативен отчет;

б) осъществява справочна, уведомителна и сигнална дейност по делата на оперативен отчет, включително като изготвя необходимите образци на документи, свързани с дейността по оперативния отчет;

в) изготвя аналитични и статистически документи по оперативния отчет;

г) осъществява координацията и предоставя данни от оперативния отчет на други държавни органи и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело;

д) оказва методическа помощ и контрол на звената за оперативно-статистически отчет;

е) съхранява постоянно документи, създадени в резултат на оперативно-издирвателната дейност на структурите в МВР;