МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ при дирекция „Правно-нормативна дейност“ - МВР

10 яну 2019

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ при дирекция „Правно-нормативна дейност“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 8121К-10957/30.11.2018 г. в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на длъжността: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Процесуално представителство“ при дирекция „Правно-нормативна дейност“, длъжностно ниво: 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 1Б.

Рег.№ 8121р-25112/11.12.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 28 януари 2019 | 11:03