МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Научноизследователски институт по криминалистика - МВР

12 сеп 2018

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Научноизследователски институт по криминалистика - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121 К - 8263/01.08.2018 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
в сектор „Учебно-методическа и стопанска дейност, правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Научноизследователски институт по криминалистика - МВР

Рег.№ 8121р-18172/31.08.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 03 октомври 2018 | 11:51