МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Академията на МВР

02 сеп 2019

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Академията на МВР

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба във факултет „Полиция“ при Академията на МВР на вакантна изпълнителска длъжност, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
КАТЕДРА „НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ НАУКИ“
- Главен асистент - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К - 11812/27.08.2019 г.

Резултати от етап „Психологично изследване”

Резултати от етап „Заключително интервю”

 13 ноември 2019 | 14:07