МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Отдел "Професионална подготовка"

Отдел „Професионална подготовка” е структурно звено към дирекция „Човешки ресурси”- МВР с компетентност по изпълнение на произтичащите от чл. 96 от ПУДМВР функции и задачи по планиране, организиране, контрол и отчитане на професионалната подготовка на служителите, координиране на дейности, свързани с придобиване на образователно-квалификационни степени на висшето образование и на образователна и научна степен „доктор” в АМВР, координиране на дейността за оценка на професионалната дейност на служителите в структурите на МВР, както и осъществяване на методическо ръководство, помощ и контрол по линия на дейностите, свързани с професионалната подготовка и оценката на професионалната дейност. Отделът осъществява следните основни задачи и дейности:

По линия на професионалната подготовка на служителите в МВР:
• Нормативно и организационно обезпечава професионалното образование в Академията на МВР за придобиване на образователно-квалификационни степени „Бакалавър” и „Магистър” по акредитираните специалности на висшето образование и образователна и научна степен „Доктор”и в други висши училища в страната;
• Нормативно, организационно и методически обезпечава професионалното обучение с откъсване от работа в обучаващите институции на МВР и професионалното обучение по месторабота на служителите от МВР;
• Нормативно, организационно и методически обезпечава професионалното обучение на служителите от МВР в други национални или чуждестранни обучаващи институции;
• Разработва проекти на нормативни актове, програмни и планови документи в областта на професионалната подготовка на човешките ресурси на министерството;
• Проучва, анализира и прогнозира нуждите от професионална подготовка на човешките ресурси на МВР;
• Планира и организира цялостното професионално обучение на служителите от МВР, чрез разработване, координиране, съгласуване и изпълнение на учебно-плановата документация:
- Каталог на курсовете за професионално обучение;
- График за професионалното обучение.
• Изготвя проекти на заповеди за изпращане, определяне или прекратяването участието на служителите от МВР в курсове за професионално обучение с откъсване от работа;
• Оказва организационно-методическо ръководство, помощ и контрол на обучаващите институции на МВР и на структурите на МВР при планирането, организирането и осъществяването на професионалната подготовка на служителите от МВР;
• Организира подготовката на инструктори по физическа, полицейска лична защита и стрелкова подготовка, и на обучители по специализирана подготовка от професионалното обучение по месторабота;
• Оказва методическа помощ и контрол при планирането, организирането, ръководството и отчитането на професионалното обучение по месторабота от структурите на МВР;
• Контролира и ежегодно отчита нивото на професионалното обучение по месторабота в МВР;
• Ежегодно съгласува изготвянето на проект на предложение на министъра на вътрешните работи до Министерския съвет на Република България за броя на приеманите курсанти, студенти и докторанти в АМВР;
• Участва в организирането на ежегодния прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР;
• Организира, координира и непосредствено участва в централизираното разпределение на курсантите в АМВР, придобили професионално образование в редовна форма на обучение, за постъпване на държавна служба в МВР;
• Организира провеждането на практически стажове на студенти в структури на МВР;
• Изготвя проекти и становища по проекти на нормативни актове, жалби и текущи материали в областта на професионалното образование и обучение;
• Подпомага ръководството на МВР при изготвянето на анализи, прогнози, програми и стратегии във връзка с професионалното образование и обучение на служителите от МВР.

По линия на оценката на професионалната дейност на държавните служители в МВР:
• Координира дейността по планиране, въвеждане и прилагане на нормативната база в областта на оценката на професионалната дейност на държавните служителите в МВР;
• Извършва проверки по възражения до министъра на вътрешните работи във връзка с прилагането на нормативната база в областта на оценката на професионалната дейност на държавните служителите в МВР и изготвя становища по тях;
• Планира и организира обучения на служителите в МВР за нуждите на практическото прилагане на нормативната база в областта на оценката на професионалната дейност на държавните служители в МВР.
• Дава методически указания за разработването и утвърждаването на типови и специфични длъжностни характеристики в МВР, в рамките на функционалната компетентност на отдела;
• Участва в разработване на проекти на длъжностни характеристики, които се утвърждават от министъра на вътрешните работи, в рамките на функционалната компетентност на отдела.