МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Отдел "Организационно-щатен"

• Анализира функционалните задължения, организационните структури и щатове, координира и контролира разработването им и изготвя щатовете на структурите в МВР;
• Разработва проект на Класификатор на длъжностите в МВР;
• Дава методически указания за разработването и утвърждаването на типови и специфични длъжностни характеристики в МВР, в рамките на функционалната компетентност на отдела;
• Изготвя проекти на заповеди за промяна в организационната структура и щатовете на структурите на МВР;
• Участва в разработване на проекти на длъжностни характеристики, които се утвърждават от министъра на вътрешните работи, в рамките на функционалната компетентност на отдела;
• Води на отчет щатната численост на МВР, анализира и предлага мерки за ефективното разпределение и използването и;
• Осъществява контрол по спазването на изискванията, заложени в щатовете на структурите;
• Води на отчет неразпределените по структурите на министерството щатни бройки по чл. 106 от ПУДМВР;
• Осъществява справочна дейност, свързана с числеността и вакантните бройки в структурите на МВР;
• Изготвя високо експертни анализи и становища до ръководството на МВР във връзка с постъпили материали от структурите на МВР и други ведомства и организации по въпроси, свързани с дейността на отдела;
• Участва в изготвянето и дава становища по проекти за нормативни актове, свързани с управлението на човешките ресурси и определяне числеността на структурите;
• Изготвя анализи и обобщени справки за нуждите на ръководството на МВР във връзка с управлението на човешките ресурси и определяне числеността на структурите;
• Разработва и предлага варианти на управленски решения на ръководството на дирекцията в рамките на функционалната компетентност на отдела;
• Участва в дейността на комисии и работни групи, по въпроси свързани с управлението на човешките ресурси;
• Изготвя високо професионални експертни анализи, прогнози и становища, и провежда консултации по изготвяне и прилагане на нормативни актове, свързани с изследването на числеността на структурите;
• Участва в разработването на варианти за управленски решения на             ръководството на МВР и дирекция „Човешки ресурси” - МВР по дейности, свързани с изследване числеността на структурите;
• Анализира числеността на структурите спрямо утвърдените им функционални задължения и организационна структура, като дава препоръки за оптимизиране на числеността;
• Участва в поддръжката на Административен регистър в рамките на функционалната компетентност на отдела.