МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Отдел "Информационни фондове, административно и правно-нормативно обслужване"

Изготвяне, обработване и предоставяне на информационни справки за подпомагане управленската дейност на ръководството на МВР. Оказване правна помощ на ръководството на дирекцията за законосъобразно изпълнение на неговите функции чрез даване на становища, справки и др. по правни въпроси. Извършва обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ в рамките на организационната единица за издаване на разрешение за достъп до ниво „Поверително”, като води регистър на проучените служители; 

Сектор „Информационни фондове и административно обслужване“

• Събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информацията за служителите на МВР;
• Изгражда, поддържа и развива АИС „Управление на човешките ресурси” и централни общосправочни картотеки;
• Осигурява и управлява информационните потоци в дирекцията, администрира базата данни и комуникации;
• Обявява заповеди и материали за конкурси, провеждани в МВР, на страницата на ДЧР - МВР в Интернет и във вътрешната мрежа на МВР;
• Оказва техническа и методическа помощ на служителите при работата с хардуера и софтуера, използван в дирекцията;
• Води, съхранява и предоставя за ползване личните кадрови дела (ЛКД) на ръководните служители: оформя, подготвя и предава за съхраняване в архив ЛКД на служителите с прекратени правоотношения от главните дирекции, дирекциите, административни дирекции, СОБТ, научноизследователските и научно - приложните институти на МВР, Академията на МВР, и личните кадрови дела на държавните служители с длъжност началник на сектор и по-високи от областните дирекции на МВР;
• Издава удостоверителни документи и карти на бивши служители от структури на МВР, които нямат звена „Човешки ресурси” и от структури, които вече не са в МВР;
• Осъществява контрол по съхраняването и ползването на ЛКД на ръководните служители от МВР;
• Извършва справки и предоставя информация от картотеките и ЛКД на служителите на МВР;
• Изгражда и поддържа автоматизирана информационна система „Служебни карти”;
• Издава служебни карти, карти на лица с прекратено служебно или трудово правоотношение и пропуски за влизане в обекти на МВР;
• Организира изработването, изпраща и контролира дейността по отчета и раздаването на контролни стикери за служебните карти;
• Води на отчет изгубените и откраднатите служебни карти и пропуски, като обработва получаваните в тази връзка съобщения за произшествия и заповеди за наказание на тези служители;
• Организира разработването на нови образци служебни карти и временни пропуски на държавните служители от МВР, организира периодичната им подмяна; издава, води на отчет и контролира как се носят и съхраняват служебните удостоверителни документи от служителите на МВР;
• Поддържа фотолаборатория, като изготвя снимки на служителите от структурите на МВР на територията на гр. София и отразява мероприятия по разпореждане на ръководството на МВР;
• Организира и контролира работата с документите, създавани и постъпващи в дирекцията, като прилага изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и ЗЗЛД;
• Извършва периодични проверки по водената отчетност и движението на материалите и документите в дирекцията;
• Води на отчет наградените служители с „Почетен знак на МВР”, почетно отличие на МВР „За доблест и заслуга”, почетен медал на МВР, огнестрелно оръжие, обявяване на благодарност с парична награда и предметни награди както и наградените български и чужди граждани;
• Организира и осигурява доставка на техника и материални средства за нуждите на дирекцията;
• Организира дейността по поддръжката и ремонта на административно-битовото и канцеларско имущество;
• Организира и контролира транспортното обслужване на дирекцията, поддържането и водената отчетност на техниката от водачите на МПС;
• Организира получаването на разплащателните ведомости и финансови средства.

Сектор „Правно-нормативно обслужване, анализ и жалби”

• Участие в съставянето на проекти за нормативни актове, както и даване на становища по проекти за нормативни актове, изпратени за съгласуване от други структури на МВР или външни ведомства;
• Даване на становища по законосъобразността на проекти за вътрешноведомствени актове;
• Обезпечаване законосъобразното съставяне на заповеди и трудови договори, както и на други актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудови правоотношения със служителите в дирекцията; на заповедите за дисциплинарни наказания и търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
• Осигуряване правилното прилагане на нормативните актове чрез даване на консултации, разяснения и подготвяне на указания за тълкуването или приложението на нормативни актове или отделни текстове от тях, свързани с дейността на дирекцията;
• Своевременно уведомяване на ръководството на дирекцията за установени нарушения на законността в дейността й, както и в работата на отделни структурни звена или длъжностни лица;
• Подпомагане на служителите от дирекцията и от други структури на МВР в изпълнение на дейността им, свързана с човешките ресурси;
• Дейност по заявления, жалби и питания от служители и граждани по въпроси от компетентността на дирекцията.
• Осъществяване на процесуално представителство по образуваните срещу директора на  дирекция „Човешки ресурси” съдебни производства