МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Отдел "Дисциплина и дисциплинарна практика"

Отдел „Дисциплина и дисциплинарна практика” при дирекция „Човешки ресурси” - МВР анализира и контролира състоянието на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в структурите на МВР и осъществява методическо ръководство и контрол на дисциплинарните производства при тежки дисциплинарни нарушения, като за целта:
• Оказва методическа помощ и контрол върху дейността на звената „Човешки ресурси” в основните структури на Министерството на вътрешните работи по прилагане на нормативните документи и уеднаквяване на дисциплинарната практика. Подпомага органите, които имат право да налагат съответните дисциплинарни наказания;
• Събира, обработва, анализира, съхранява, контролира и предоставя информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР;
• Участва в разработването и дава становища по проекти за нормативни документи, относно дисциплината и дисциплинарната практика в МВР;
• Ежемесечно изготвя бюлетин за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика, в който се анализират допуснатите слабости и се правят предложения за тяхното ограничаване и предотвратяване, търсят се тенденциите и факторите, оказващи влияние на дисциплината. Разработва и предлага мерки за подобряване на дисциплината и дисциплинарната практика за предотвратяване и недопускане на произшествия и дисциплинарни нарушения в МВР;
• Служителите от отдела участват в комплексни, тематични и контролни проверки за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в основните структури на МВР;
• Анализира постъпили материали с данни за извършени нарушения на служебната дисциплина и подготвя становища с мотивирани предложения до министъра на вътрешните работи;
• Участва в провеждането на дисциплинарни производства за допуснати тежки нарушения на служебната дисциплина в структурите на МВР;
• Извършва проверки и изготвя становища до ръководството на МВР и директора на дирекция „Човешки ресурси” - МВР по сигнали, по искане на органите на съдебната власт и по жалби на служители срещу наложени дисциплинарни наказания;
• Изготвя годишен доклад - анализ за състоянието на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в структурите на МВР;
• Предоставя информация на средствата за масово осведомяване за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика, чрез дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността”;
• Подготвя и комплектова материали, свързани с обжалване по административен и съдебен ред на заповеди за налагане на дисциплинарни наказания;
• Води регистър за всички образувани дисциплинарни производства за извършени тежки нарушения на служебната дисциплина и осъществява методическо ръководство и контрол по тяхното провеждане;
• Събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация за броя и характера на постъпилите сигнали от граждани срещу служители от МВР и осъществява контрол за взетото отношение по дисциплинарен ред по сигналите, приети за основателни;
• Разработва тестове и реализира тестови проверки на ръководния състав в МВР за степента на познаване на нормативната база при прилагане на дисциплинарната власт;
• Подготвя материали за конференции, национални съвещания и семинари, посветени на въпроси по дисциплината и дисциплинарната практика.