МВР

Дирекция "КИС"

 

03 ное 2020

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ стартира проект за реализиране на Системата Вход/Изход (Entry/Exit System - EES) на въздушните граници на Р. България съгласно Регламент 2226/2017 на ЕС

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ е бенефициент по проект, финансиран от Фонд „Вътрешна сигурност“, чрез който ще се осигурят необходимите технически и програмни средства по въздушните граници на Р. България за изпълнението на Регламент 2226/2017 на ЕС. Като част от инициативата „Smart Borders“, Европейският парламент и EULisa / Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието / ще създадат обща биометрична база данни за Системата Вход/Изход (Entry/Exit System - EES) за регистрация на всички пътуващи граждани от трети държави. От 2022 година пътниците от трети страни ще трябва да се регистрират или валидират с пръстови отпечатъка и лицево изображение, когато влизат в Шенгенското пространство през сухопътни, морски и въздушни граници.
Чрез наскоро приключила тръжна процедура ДКИС към Министерство на вътрешните работи избра ИТ компанията ССАРМ за изпълнител, който да достави необходимото оборудване на водещата компания Secunet. Очаква се доставка и инсталация на 20 електронни гейта за автоматизиран граничен контрол, включително проверка на лице и пръстови отпечатъци, както и 8 терминала за саморегистриране на пътници от трети страни. За съществуващите гишета за граничен контрол ще бъдат монтирани 66 специализирани автоматични камери, както и скенери за пръстови отпечатъци за висококачествено биометрично заснемане - изображения на лицето и пръстови отпечатъци.
Компонентите на Системата Вход/Изход ще бъдат инсталирани на летищата в София, Варна и Бургас. Интеграцията с централната система Вход/Изход ще бъде осъществена чрез функциониращата информационна система в Р. България – АИС „Граничен контрол“ от квалифициран екип от ДКИС – разработчици на софтуерни приложения и системни администратори.
Автоматизираните системи, както и тези за самообслужване, играят ключова роля за намаляване на допълнителните усилия и време, необходими за биометрично вписване на границата, както се изисква от Системата Вход/Изход. Оборудването от ново поколение и осигуряване на системните интеграции ще опростят и ускорят процеса на граничен контрол. Това е от изключителна важност за осигуряване на надеждна и ефективна идентификация в пунктовете за граничен контрол на всички държави членки в ЕС, имайки предвид мащабът и обемът от данни в централната система Вход/изход, където ще се съдържат приблизително 300 милиона записа на граждани от трети страни.

„Проектът “Надграждане на автоматичната система "Граничен Контрол" (АИС ГК) на територията на Република България в съответствие с Регламент 2226/2017 и Европейската Вход/Изход (EES)“ е много важен за нас и ще позиционира България като една от първите държави в ЕС с реално внедряване на решение за автоматичен граничен контрол, съответстващ на изискванията на система Вход/изход. Ние ще направим всичко, което зависи от нас, този проект да бъде реализиран във възможно най-кратки срокове, като се опитаме да бъдем едни от първите в ЕС с реализиран проект. Ще продължим усилията да финализираме цялостната реализация по Сухоземни граници. “, сподели г-н Младен Петров, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в МВР.
Проектът се очаква да приключи до средата на 2021г.

Стартира проектът PathoCERT

Проектът PathoCERT официално стартира своята дейност. PathoCERT е съкращение от Pathogen Contamination Emergency Response Technologies и има за цел да помогне на първите реагиращи да се справят със замърсяването на водите с патогени. На 5 и 6 октомври 2020 г. Центърът за върхови постижения на KIOS, беше домакин виртуално на началната среща на новия 3-годишен проект H2020, събрал около 90 души от международен консорциум от 23 партньори.

03 ное 2020

Кръгла маса и пресконференция по проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари” /№ CB005.2.11.067, 15-16.10.2020 г.' гр. Бургас

 

 

Кръгла маса и пресконференция

по проект Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари”/№ CB005.2.11.067

15-16.10.2020 г., гр. Бургас

 

На 15 и 16.10.2020 г. в гр. Бургас се провежда начална пресконференция и кръгла маса по проект, „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари”/№ CB005.2.11.067, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ- ИПП за ТГС България-Турция 2014-2020.

Партньори по проекта са:

 • Дирекция "Комуникационни и информационни системи" (CISD) - Министерство на вътрешните работи (МВР), Република България
 • Дирекция за управление на горите Визе, Република Турция

          Проектът поставя началото на ползотворно сътрудничество с турски партньор за увеличаване на интервенциите в областта на превенция и управление на риска, и укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Това от своя страна ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.

В рамките на проекта дирекция „Комуникационни и информационни системи" изгражда система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия в българската част на Странджа – на територията на градовете Царево, Ахтопол и село Лозенец.

В турската част на областта се създава система за мониторинг на горски пожари – в общините Визе, Къркларели и Демиркьой.

На събитието участват представители на партньорите по проекта, местната власт и експерти в областта на управление на риска при кризи и бедствия.

Официални приветствия към участниците отправиха: Владимир Крумов - зам. областен управител на Област Бургас, Младен Петров, директор на ДКИС-МВР, Ердал Шахан – зам. директор на „Регионална дирекция по горите” в Истанбул и Семих Сагдан – директор на дирекция  „Горско стопанство” в община Визе.
Вторият ден от събитието е посветено на провеждане на кръгла маса и дискусия на тема: „Европейски подход  за предотвратяване на пожари в трансграничния регион”.

 

Тази публикация е разработена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция Interreg - IPA 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на бенефициента – Дирекция «Комуникационни и информационни системи» при Министерство на вътрешните работи и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

 

 

16 окт 2020

Кръгла маса и пресконференция

Кръгла маса и пресконференция

по проект Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари”/№ CB005.2.11.067

15-16.10.2020 г., гр. Бургас

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ- ИПП за ТГС България-Турция 2014-2020.

 

Настоящият проект, „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари”/№ CB005.2.11.067 се реализира по приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.1 Предотвратяване и смекчаване на рисковете и последствията от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия в трансграничния регион

Сума на проекта: Общо 581 524.57 евро

Съфинансиране от ЕС 494 295.88 евро

Продължителност на проекта: 18 месеца

 

 • Партньори по проекта са:
  • Дирекция "Комуникационни и информационни системи" (CISD) - Министерство на вътрешните работи (МВР), Република България
  • Дирекция за управление на горите Визе, Република Турция

    

 • Целта на проекта е: Увеличаване на интервенциите в областта на превенция и управление на риска и укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество междуБългария и Турция, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.

   

 • Дейности:

Дейност 1: Проучвания на европейските подходи и съществуващите политики на ЕС, свързани с превенцията и готовността за защита от горски пожари и бедствия;
Дейност 2: Изграждане на система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия в българската част на Странджа – на територията на градовете Царево, Ахтопол и село Лозенец
;
Дейност 3: Изграждане на система за наблюдение на горски пожари в турската част на Странджа - общини Визе, Къркларели и Демиркой
;
Дейност 4: Повишаване капацитета на местните институции и експерти за работа от двете страни на границата в ситуация на трансгранично бедствие
;
Дейност 5: Повишаване нивото на координацията между компетентните институции, структури и екипи от двете страни на границата
;
Дейност 6:
Комуникация и информираност за дейностите и резултатите от проекта.

 

Тази публикация е разработена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция Interreg - IPA 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на бенефициента – Дирекция «Комуникационни и информационни системи» при Министерство на вътрешните работи и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

 

08 окт 2020

Прессъобщение по проекта PathoCERT Стартира финансиран от ЕС международен проект PathoCERT на тема: Разработване на ръководни технологии за реагиране при извънредни ситуации за откриване и управление на събития, свързани с патогени 28/9/2020

По време на операциите за спешно реагиране първите реагиращи са изложени на риск от излагане на опасни патогени (като напр. norovirus, e. coli и v. cholerae) при контакт с кожата, поглъщане или вдишване. Тези патогени представляват значителен риск от заболяване или дори смърт. Понастоящем има много малко налични валидирани технологии, които да помогнат на първите реагиращи, когато се налага да работят в среда с такива опасни патогени.
За да се справи с това предизвикателство, международен консорциум от 23 партньори, включително университети, центрове за проучвания, неправителствени организации, аварийни служби, агенции, водоснабдителни дружества и компании от Европейския съюз (Белгия, България, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Холандия, Румъния, Испания, Швеция и Южна Корея), обединяват сили, като част от нов 3-годишен проект „Хоризонт 2020“, озаглавен: Технологии за реагиране при спешни случаи на заразяване с патогени (PathoCERT). Проектът се координира от Центъра за върхови изследвания и иновации на KIOS в Кипърския университет и стартира на 1 септември 2020 г.
Проектът получи 6,9 милиона евро от Европейския съюз по програма „Хоризонт 2020“ за изследване, разработване и оценка на специализирани технологии, инструменти и процедури за справяне с извънредни ситуации и разследване на събития, които включват възможни случаи, причинени от воден патоген. Резултатите от PathoCERT ще засилят способностите на първите реагиращи и агенциите по отношение на точното откриване на патогени в реално време, повишената осведоменост за ситуацията, подобрена способност за контрол при случаи на замърсяване и намаляване на риска и съвместна координация между агенциите за ефективно управление на тези събития.
Иновативни технологии за бъдещите първи реагиращи
По-конкретно, по проект PathoCERT ще се извършват изследователски и иновационни дейности за разработване на нови сензорни технологии за откриване на замърсители в рамките на минути, както и преносими сензори, които да се прикрепват върху ръкавиците и да предупреждават, когато първите реагиращи докоснат замърсена вода. Интелигентните преносими интерфейси и инструменти за добавена реалност също ще бъдат изследвани, за да се подобри способността на първите реагиращи да разберат околните рискове. За да се повиши осведомеността за ситуацията, ще бъдат разработени автономни безпилотни летателни апарати с възможности за наблюдение и вземане на проби от вода, както и системи за анализ на качеството на водата чрез сателитни изображения. Освен това проектът ще разработи инструменти за получаване на информация от човешки сензори чрез социалните медии, за да помогне на реагиращите в случай на замърсяване в градска среда. По време на развитието на събитието ще бъдат разработени базирани на изкуствен интелект технологии за извличане на знания и предлагане на препоръки за управление на събитието за замърсяване, оценка на риска и прогнозиране на развитието му, както и за разработване на инструменти за криминалистично разследване. Ще бъде разработена интегрирана система, която ще бъде свързана с контролен център за първи отговор на ситуацията.
Първите реагиращи лица ще бъдат активно включени в процеса на разработване на продуктите на този проект, като се използва методология за участие на заинтересованите страни, която включва първите реагиращи, предоставящи постоянна обратна връзка за технологиите на PathoCERT. Всички технологии от PathoCERT ще бъдат тествани на място в 5 пилотни проучвания в Испания, Холандия, Кипър, Гърция и България.
В крайна сметка резултатите от PathoCERT ще формират основата за разработване на иновации с възможност за бъдещо развитие и търговска експлоатация, като нови продукти и услуги, чиято цел е да защитят здравето на тези, които посвещават живота си в защита на обществото.
Екипът на PathoCERT ще проведе първоначалната си среща на 5 и 6 октомври 2020 г. Очаквайте последваща информация за развитието на проекта.

02 окт 2020

Контакти