МВР

Дирекция "КИС"

 

17 юни 2020

На 15 юни 2020 г. МВР участва в съвместна видеоконферентна среща с Европейската комисия и Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (EU-LISA)

На 15 юни 2020 г. МВР участва в съвместна видеоконферентна среща с Европейската комисия и Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (EU-LISA) във връзка с готовността и напредъка на Република България по прилагане на новите информационни системи EES, ETIAS, Sis-II Recast и Interoperability. Срещата бе водена от заместник-министър Милко Бернер, и в нея взеха участие експерти от Дирекция "Комуникационни и информационни системи", Дирекция "Европейски съюз и международно сътрудничество", Дирекция "Международно оперативно сътрудничество", Главна дирекция "Гранична полиция" и Дирекция "Международни проекти". От страна на Европейската комисия участваха заместник-директора на Генерална дирекция "Миграция и вътрешни работи" г-н Оливие Ониди, изпълнителния директор на EU-LISA, г-н Крум Гърков и експерти от отдел B3 "Граници, оперативна съвместимост и иновации". Изнесена бе презентация от експерти на МВР, в която бяха включени основни аспекти от технологичен, правно-нормативен и организационен характер, което бе изключително високо оценено от страна на ЕК. Бяха обсъдени и основните предизвикателства, на които Република България следва да отговори при изпълнението на Регламенти 2019/817, 2017/2226, 2018/1240, 2018/1861.

На 12.05.2020 г. се проведе видеоконферентна среща между участниците в проектa PathoCERT

На 12.05.2020 г. се проведе видеоконферентна среща между участниците в проектa PathoCERT   на тема свързана с дейностите и мерките за справяне с COVID-19, както и обсъждане на идеи за проекта. Срещата се осъществи по инициатива на координатора на проекта – KIOS CoE Център за върхови постижения към Кипърския университет в гр. Никозия. Консорциумът за изпълнение на проекта се състои от двадесет и един европейски партньора, предимно представители на научни институции, както и двама представителя от Република Корея. От българска страна представител в консорциума е ДКИС – МВР. Целта на проекта е да бъдат внедрени в практиката иновативни решения за бързо откриване на патогени във водните площи в помощ на първите реагиращи при извънредни ситуации. 
В срещата с презентации и изказвания по темата взеха участие единадесет от партньорите. От страна на ДКИС-МВР участие взеха служители от отдел СНО. Информация относно извънредната ситуация, свързана с пандемията от COVID-19 в Република България, изнесе служителят от сектор ЦАН гл. експерт Гергана Къналиева – Петкова.
 

14 май 2020

Отличиe за Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Конкурса за добри практики в държавната администрация 2019

Награден е проект на ДКИС в Конкурса за добри практики на Института по публична администрация

На церемонията по връчване на наградите в ежегодния Конкурс за добри практики в държавната администрация, който се организира от Института по публична администрация към Министерския съвет, за 2019 г.в категория „Технологични решения“ на второ място беше отличена Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ за практиката „Интегриране на системите за сигурност на МВР чрез използване на информацията от Интегрираната информационна система за сигурност (ИАСС) и Интегрираната система за управление на структурите с компетенции по предотвратяване и/или овладяване на кризи от различен характер“.Проектите са заложени и съобразени изцяло със Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за защита при бедствия и Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. (мерки 176, 197, 198, 218 и 19). Интегрирането на системите за сигурност включва използването на информация от три системи, системи за видеонаблюдение на МВР и Столична община и Географска информационна платформа на МВР.
Практиката е уникална за държавната администрация и разработена така, че може да намери приложение във всички общини в страната и изградените системи да обменят информация с ИАСС“, сподели директорът на ДКИС Младен Петров при приемането на наградата. Той припомни, че проектът за географска информационна платформа спечели 1- во място като международна награда през 2018г..

16 дек 2019

II-ри Форум по прилагане на новата архитектура на информационните системи на ЕС в областта на границите и сигурността, проведен на 15 ноември 2019 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия .

На провелия се на 15 ноември 2019 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия, II-ри Форум по прилагане на новата архитектура на информационните системи на ЕС в областта на границите и сигурността участие взе заместник-директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ г-н Хари Йосифов. Г-н Йосифов представи актуализираните точки по готовността на Република България в направления на планиране, бюджетиране и държавно управление от високо ниво за имплементиране на EES и ETIAS информационни системи, и отговорностите за внедряване на Регламента по оперативна съвместимост (Interoperability). Бяха отбелязани и основните рискове за евентуално забавяне на внедряването като липса на достатъчно обезпеченост на човешките ресурси, финансовото осигуряване и неблагоприятно развитие на обществените поръчки.

18 ное 2019

ДКИС представи GIS приложенията на МВР на Световния ден на Географските информационни системи

За 21-ва поредна година България отбелязва Световния ден на Географските информационни системи на 13 ноември в София на конференция в хотел Балкан, която събра на едно място представители на Европейския сателитен център, Европейската асоциация на спешните повиквания (112), Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи и редица експерти в сферата на ГИС. В сферата на сигурността г-н Младен Петров, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Министерството на вътрешните работи представи изградената и внедрена в структурите на МВР ГИС „Управление при кризи“ като акцентът беше върху приложенията за наблюдение, анализ и управление в реално време в полза на обществото.

По случай Световния ГИС Ден беше организиран и Национален конкурс за карти под надслов „Истории, проекти и мечти върху карта“. В категория „Печатни карти“ първа награда спечели от инж. Петър Велинов, системен администратор в Центъра за аерокосмически наблюдение при ДКИС.

14 ное 2019

Контакти