МВР

Дирекция "КИС"

 

14 юли 2021

Дейностите по проект PathoCERT продължават

В рамките на проекта беше сформирана общност на практикуващите

 На 13.07.2021 г. се проведе видеоконферентна среща между представители на Министерството на вътрешните работи и представители от различните институции на локално ниво за територията на Столична община, първи реагиращи при извънредни ситуации в случаи на замърсяване на повърхностни води с патогени. В срещата взеха участие служители на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС-МВР), Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН-МВР), Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ-МЗ), Регионална инспекция по околна среда и води - София (РИОСВ-София към МОСВ), Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ – Столична община (ДАПП-СО) и „Софийска вода“ АД – оператор по водоснабдване и канализация на Столична община.

С приветствено слово към участниците директорът на ДКИС-МВР г-н Младен Петров откри срещата. Същността, целите и задачите на проекта PathoCERT бяха представени от техническия координатор на проекта г-н Деметриос Елиадес изследователски асистент от Изследователския и иновационен център за върхови постижения към Кипърския университет в Никозия (KIOS СоЕ). Необходимостта от сформиране на екип от експерти, които да подпомагат дейностите на проекта беше разяснен от г-жа Франческа Гроси от Сътрудническия център за устойчиво потребление и производство в гр. Вупертал, Федерална Република Германия. Целта е всички иновационни технологии да бъдат тествани на място, а резултатите да бъдат съхранени с цел бъдещо надграждане на системите.

В срещата се включи и г-н Петър Бонев, дългогодишен служител на Националния оперативен център към ГДПБЗН-МВР, който в момента служи на подобна длъжност в Координационния център за спешно реагиране (ERCC) в ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ към Европейската комисия. Той сподели своя опит и направи кратък анализ на събитията през 2020 – 2021 г. Очаквано, заради пандемията от COVID-19, ERCC e изпълнил много повече акции от очакваното. Въпреки умората на личния състав, служителите в ERCC са се почувствали удовлетворени от изпълнения дълг да служат в полза на гражданите и обществото.

По време на срещата бяха проведени две дискусии между участниците. Първата засягаше нормативната уредба свързана с управлението при извънредни ситуации – закони, наредби и стандартни оперативни процедури за взаимодействие. Втората дискусия бе насочена изцяло към подготовката на практическото учение през лятото на 2023 г.

Участниците проявиха интерес към новите технологии и пожелаха да бъдат своевременно информирани за напредъка по проекта като обещаха да подпомогнат предстоящите дейности по компетентност. Следващата среща с общността на практикуващите ще се проведе през есента на 2021 г.  

Официално откриване на системата за превенция на горски пожари в гр. Визе, Република Турция и съвместно учение

Експерти от дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР участваха в тридневно събитие в изпълнение на дейност 5 „Повишаване на координацията между компетентните институции, структури и екипи от двете страни на границата“ по проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция” 2014 – 2020 г. Събитието се проведе в периода 07-09.07.2021 г. в гр. Визе, област Къркларели, Република Турция. Организатор и домакин беше турският партньор по проекта – Дирекция за управление на горите – гр. Визе.

Сред официалните гости бяха Елиф Санан Тунсер, каймакан на община Визе, Ердал Шахан, зам.-директор на регионалната дирекция по горите, гр. Истанбул, Семих Саадан, директор на дирекция за управление на горите, гр. Визе, Икрам Челик, директор на дирекция „Противопожарна защита от горски пожари“, регионална дирекция по горите, гр. Истанбул и други.

В първия ден от програмата официално се откри Центъра за наблюдение и превенция на горски пожари, изграден в гр. Визе, обхващаш област Къркларели и граничните региони.

На втория ден от програмата беше демонстрирана функционалността на закупеното оборудване от турския партньор. Проведе се съвместно учение за работа под общ координационен център за действие при случай на трансгранични горски пожари в района на кулата за наблюдение на горски пожари в близост до гр. Визе. По време на учението реално беше предизвикан пожар на разстояние от 1,5 км от кулата, засечен от камера с инфрачервена технология и система за ранно откриване на пожари и известяване чрез аларма. В резултат на навременните действия на съвместни екипи пожарът беше загасен.

По време на третия ден от събитието се направи анализ на съвместното учение и се проведе официална, закриваща пресконференция за представяне резултатите от проекта на местните медии и институции.

Екипите на двата партньора се поздравиха с успешно реализирания проект и си пожелаха нови съвместни инициативи.

12 юли 2021

Експертна работна среща в рамките на проведеното на 10 - 11.06.2021 г. съвместно учение за укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между регионалните компетентни институции от Р България и Р Турция за реагиране в случай на горски пожари

Експертна работна среща

В рамките на проведеното на 10 - 11.06.2021 г. съвместно учение за укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между регионалните компетентни институции от Р България и Р Турция за реагиране в случай на горски пожари и възстановяване последиците от тях в трансграничния регион е организирана експертна работна среща. Срещата се провежда в изпълнение на Дейност 4 „Повишаване капацитета на местните институции и експерти за работа от двете страни на границата в ситуация на трансгранично бедствие“ по проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция” 2014 – 2020 г. от водещия партньор – Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР. Експерти от Р България и Р Турция представят и обсъждат два разработени документа в изпълнение на проекта:

1. Модел за обмен на информация в случай на горски пожари и други бедствия между компетентните структури в граничния регион – от страна на българския партньор. Информацията се обменя между новосъздадения Център за управление Визе и Центъра за аерокосмически наблюдения в гр. София по начин, регламентиран в Модела и при спазване изискванията на законодателствата на двете държави.

2. Ръководство за трансгранична координация с информация за институциите в целевата зона (Къркларели и област Бургас) – от страна на турския партньор.

Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване способностите на НАТО представи добри практики при адаптиране подходите на НАТО за планиране и провеждане на общинско учение за реагиране при бедствени ситуации, приложени в Общинско учение „Белене 2021“.

Срещата завършва с дискусия по представените документи и приемането им на експертно ниво..


Царево, Ахтопол и Лозенец вече имат система за ранно предупреждение при бедствия и аварии | Информационен център на Министерство на oтбраната (armymedia.bg)

 


11 юни 2021

Съвместно трансгранично учение на екипите от Р България и Р Турция за реагиране в случай на горски пожар

Съвместно трансгранично учение на екипите от Р България и Р Турция за реагиране в случай на горски пожар

На 10 и 11 юни 2021 г. в гр. Царево се провежда Съвместно трансгранично учение на екипите от Р България и Р Турция за реагиране в случай на горски пожар. Учението е организирано от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“, водещ партньор по проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари”, CB005.2.11.067, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция” 2014 – 2020 г.

Основната цел е повишаване нивото на координация и взаимодействие в пограничния регион и укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между регионалните компетентни институции от Р България и Р Турция за реагиране в случай на горски пожари и възстановяване последиците от тях в трансграничния регион. Съвместната тренировка включва реално задействане на новоизградената сирена система в гр. Царево, гр. Ахтопол и с. Лозенец по предварително разработен трансграничен сценарий за бедствие „Горски пожар“ и потушаване на пожара с помощта на турски екипи. В трансграничното учение участват експерти по компетентност от Р Турция и от Р България, Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, РСПБЗН–Царево, ДГС „Царево”, ДГС „Кости”, Природен парк „Странджа“, Община Царево, доброволни формирования на община Царево и екип от Държавно лесничейство – Визе, Република Турция. За повишаване капацитета на трансграничния екип, турският партньор закупи 4х4 превозно средство със специален комплект за намеса при горски пожари. Оборудването се демонстрира от екипа по време на учението, което в последствие ще се използва за гасене на пожари в Странджа планина - главно в турската част, но в ситуация на трансгранично бедствие, ще се използва съвместно.

Съвместното учение допринася за:

1.         Повишаване капацитета на местните институции и експерти за работа от двете страни на границата в ситуация на трансгранично бедствие „Горски пожар”.

2.         Проверка на готовността и взаимодействието на реагиращите сили и средства при пожар – РСПБЗН–Царево, Община Царево, екип от Държавно лесничейство – Визе, Република Турция, ДГС „Царево”, ДГС „Кости”, Природен парк „Странджа“ и доброволни формирования на община Царево.

3.         Проверка на комуникацията и взаимодействието между институциите и структурите–Регионална ДПБЗН Бургас, ДКИС-МВР – сектор СРПО, Център за аерокосмическо наблюдение, сектор КИС Бургас, РСПБЗН Царево, РУ – Царево, ДГС, Община Царево, Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, Държавно лесничейство - Визе.

4.         Проверка на начините и системите за оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението във връзка с възникналия пожар – задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в гр. Царево, гр. Ахтопол и с. Лозенец и системата за оповестяване на Общинския щаб за защита при бедствия.

5.         Проверка на възможностите за трансгранично подпомагане в превенцията срещу горските пожари и взаимодействие между компетентните институции.

Вторият ден от учението се отчитат и анализират резултатите от тренировъчната сесия. Правят се анализи и извличане на поуки от практиката за проведеното съвместно учение.

Учението продължава.


10 юни 2021

Откриване на новоизградена сиренна система в гр. Царево, гр. Ахтопол и с. Лозенец


Откриване на новоизградена сиренна система в гр. Царево, гр. Ахтопол и с. Лозенец

На 09.06.2021 г. Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР официално откри новоизградената сиренна система в гр. Царево, гр. Ахтопол и с. Лозенец. Системата е част от дейностите по проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари”, CB005.2.11.067, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция” 2014 – 2020 г.

Сиренната система е от нов тип, изградена от цифрови електронни сирени, чиято основна цел е да работят в моменти на бедствени ситуации. Цифровите сирени отговарят на всички изисквания, свързани с осигуряването на ефективно и надеждно оповестяване на населението. Системата за ранно предупреждение и оповестяване предоставя пълно покритие без ограничения по отношение на технология или функционалност, като комуникацията е реализирана по надежден и стабилен начин чрез TETRA мрежата на Министерството на вътрешните работи.

09 юни 2021

Контакти