МВР

Дирекция "КИС"

 

23 юли 2019

Официална церемония по връчване на договори за субсидия

На 23 юли ДКИС участва в официална церемония по връчване на договори за субсидия по втората покана от програма INTERREG България-Турция, която се състоя в МРРБ. Дирекцията е водещ партньор и съвместно с Дирекция за управление на горите – Визе, Турция ще изпълнява проект с предмет: „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион“. Проектът е по приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.1 Предотвратяване и смекчаване на рисковете и последствията от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия в трансграничния регион, с продължителност 18 месеца.

Целта на проекта е: Увеличаване на интервенциите в областта на превенция и управление на риска и укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.

ДКИС-МВР ще изгради сиренна система ново поколение в Царево, Ахтопол и Лозенец, а турският партньор - система за наблюдение на горските пожари в турската част на Странджа - общини Визе, Къркларели и Демиркой.

Общата стойност на проекта е: 581 524,57 евро.
На 25 юли служители от дирекцията ще участват в Бургас в обучение „Изпълнение на проекти“ за българските членове на екипите за управление на проекти, финансирани по втората покана на програмата

Служители от дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в МВР ще бъдат обучени по проект на оперативна програма „Добро управление“

Да се подобрят знанията и уменията на служителите от отдел „Системи за наблюдение и оповестяване“ от дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в МВР е основната цел на проекта за обучение на служителите за работа със системите за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване. Той ще спомогне за подобряване на нивото на специализираните знания на служителите, които поддържат, администрират и развиват системите за ранно предупреждение, каза директорът на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в МВР Младен Петров. Освен това ще се постигне по-ефективно взаимодействие между държавната администрация, обществото и бизнеса, добави още той.
Проектът е на стойност 199 399 лева и е по оперативна програма „Добро управление“. В него са предвидени четири дейности за провеждане на обучение на 164 служители за работа със системата за ранно предупреждаване и за ползване на информацията от Геоинформационния портал на Центъра за космически наблюдение, както и за работа със специализираните софтуери, свързани с наблюдение и прогнозиране на опасни явления.

23 юли 2019

Зам.-министър Бернер: Изпълнението на проекти по Фонд „Вътрешна сигурност” е от съществено значение за дейността на МВР

Изпълнението на проекти по Фонд „Вътрешна сигурност” е от съществено значение за дейността на МВР, тъй като позволява финансиране, изграждане и модернизиране на редица системи в МВР, които подпомагат основните функции на ведомството, заяви зам.-министър Милко Бернер на заключителна конференция, във връзка с успешното закриване на проект „Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата на Европейската критична инфраструктура”, изпълняван от Дирекция „Комуникационни и информационни системи” – МВР.  Той изведе постигнатите резултати от проекта -  чрез изградените и тествани за кратки срокове системи за ранно предупреждение и оповестяване на населението в градовете Стара Загора и Гълъбово гражданите ще  бъдат своевременно оповестявани с акустични сигнали и гласова информация с указания за поведение и реакция в случаи на  възникване на бедствия, кризи и инциденти в обекти от критичната инфраструктура. Зам.-министър Бернер благодари на Областна администрация Стара Загора и Общинските администрации на Стара Загора и Гълъбово за оказаното съдействие и разбиране на общите отговорности при осигуряване на сигурността и защита на гражданите.

В рамките на церемонията директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи” Младен Петров представи постигнатите резултати по проекта – изградена  система за ранно предупреждение и оповестяване на територията на градовете Ст. Загора и Гълъбово, проведени тестове и обучения на служители от МВР, както и на служители от областната и общинска администрации, които ще работят със сиренните системи. Младен Петров съобщи, че към момента чрез системите за ранно предупреждение и оповестяване 38,09% от населението в страната е с възможност за оповестяване и получаване на указания на живо в рискова и кризисна ситуация.

В конференцията участие взеха областният управител на област Стара Загора  Гергана Микова, изпълнителният директор на HÖRMANN  GmbH - Германия Матиас Мюлнер, служители на ГДПБЗН, РДПБЗН Стара Загора, представители на общините Стара Загора и Гълъбово, на „Ита Инжнеринг“ ООД  и  „Мултиплекс Инженеринг“.

20 юни 2019

Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата „Европейската критичната инфраструктура” на територията на гр. Стара Загора и гр. Гълъбово.

Дирекция „Комуникационни и информационни системи” при МВР изпълни проект за „Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата „Европейската критичната инфраструктура” на територията на гр. Стара Загора и гр. Гълъбово”.

Проектът се реализира по Фонд „Вътрешна сигурност”, приоритетни оси „Рискове и кризи”. Доизграждането на системите за ранно предупреждение е с цел превенция, защита и сигурност на европейските граждани на определената територия.

 

Обхват на проекта – територията на градовете Стара Загора и Гълъбово

Общата стойност на проекта е 2875025,11 лв. 

Срок за изпълнение 24 месеца.

 

Резултати от проекта:

  • Изградени сиренни системи на територията на градовете Ст. Загора и Гълъбово;
  • Успешно проведени тестове за проверканафункционалнитевъзможностии интегрирането на двете сиренни системи към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО);
  • Защита на обектите от критичната инфраструктура чрез осигурена възможност изгражданите Локални системи за оповестяване в обекти по чл.35 от Закона за защита при бедствия да се интегрират им към националната система;
  • Реализирани тренировки на сиренните системи и системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт;
  • Проведени обучения на служители от МВР за работа със сиренната система като „оператори“, „администратори“ и „специалисти техническа поддръжка“ и обучение на служителите от областната и общинските администрации на двата града относно ранното предупреждение и оповестяване и защитата на критичната инфраструктура.

 

            Постигнати индикатори на проекта и фонд „Вътрешна сигурност“:

  • Процентно увеличение на населението с възможност за оповестяване и получаване указания на живо в рискова и кризисна ситуация чрез системите за ранно предупреждение и оповестяване, свързани с ЕКИ за дейност 5 2,4 %, с което населението за страната с възможност за оповестяване е 38,09%;
  • Брой обучени служители: за работа като „оператори“ – 31, като „администратори“ – 4, като „специалист техническа поддръжка“- 8, общо за работа със сиренната система - 43; обучени служители от областната и общинските администрации -
  • Брой проведени тренировки на системите за информираност на населението след интегрирането им към националната система за дейност 5 – 5 броя тренировки.
  • Брой на механизмите, създадени и/или усъвършенствани с подкрепата на фонда за улесняване на защитата на критичната инфраструктура от държавите членки във всички сектори на икономиката - общ индикатор за дейност 5 – разработени са 6 броя механизми.

 

18 юни 2019

Контакти