МВР

Дирекция "КИС"

 

По проекта PathoCERT бяха представени иновативни технологии и решения за първите реагиращи при патогенно замърсяване на повърхностни води

 Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР проведе втора работна среща на общностите в практиката от Р България (CoP), по проект „Технологии за реагиране при спешни случаи на заразяване с патогени” (Pathogen Contamination Emergency Response Technologies (PathoCERT)), договор № 883484 - PathoCERT - /H2020-SU-SEC-2019, изпълняван от Консорциум с двадесет и трима участника. Координатор на Консорциума е Изследователския и иновационен център за върхови постижения към Кипърския университет в гр. Никозия (KIOS СоЕ).

Срещата се проведе на 27.10.2021 г. от 10.00 часа в зала “Панорама” на хотел „Феста ”- София, бул. „България ” 83.

На срещата бяха представени:

- част от подготвените към момента технологии и конкретни изследвания, които са в изпълнение на специфичните цели на проект PathoCERT. Нашите партньори по проекта бяха така любезни да презентират в детайли следните разработки:

- PathoSENSE - сензори за бързо откриване на патогени и тяхното количество (ако са бактерии);

-PathoTeSTICK - сензор за тестване на качеството на водата;

-PathoIMS - приложение за обмен на информация между щабовете и първите реагиращи на мястото на бедствието;

-PathoWARE - платформа, която събира данни от всеки сензор. Обработва, анализира и изпраща информацията до първите реагиращи на мястото на бедствието.


Представен бе и нов участник в CoP общността на практикуващите - Eurofins HOS Testing Bulgaria Ltd, който презентира дейността си.


Беше проведена дискусия на тема:

„Приложението на някои от технологиите по проекта PathoCERT в сценария за предстоящото учение в София през 2023 г. като ключови предизвикателства, бариери и възможности“.

Осъществена беше обратна връзка с участниците относно представените технологии.

Срещата бе полезна за участниците и за бъдещото учение в София.

Следващата среща ще се проведе през 2022 г.

28 окт 2021

Успешно приключен проект, финансиран със средства по Оперативна програма „Добро управление“

В периода 10.05.2021 г. – 01.10.2021 г. включително бе извършено обучение на служители от териториалните структури на ДКИС- МВР по Договор № 5290оп-82/01.03.2021 г., с предмет „Специализирано обучение за териториалните структури на ДКИС-МВР по Cisco Networking и програмно осигуряване“, финансиран по Договор BG05SFOP001-2.019-0045-С01/02.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.
Договорът е сключен между Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – Министерство на вътрешните работи (Възложител) и „Информационно обслужване“ АД (Изпълнител).
Обучението, предмет на договора, бе разпределено в 2 (два) модула, както следва:
1. Провеждане на Първо ниво на обучение /МОДУЛ 1/ на тема: Въведение в мрежите (ITN – Introduction to Networks).
2. Провеждане на Второ ниво на обучение /МОДУЛ 2/ на тема „Основи на комутиране, маршрутизиране и безжични мрежи (SRWE – Switching, Routing, and Wireless Essentials)“
Обученията за всеки модул бяха разпределени в общо 8 (осем) групи, по общо 8 (осем) лица, с общ хорариум на всеки курс 40 учебни часа.
Всички служители преминаха успешно обучението, положиха финален тест и получиха сертификат.

29 окт 2021

ДКИС приключи изпълнението на проект  BG05SFOP001-2.019-0046 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“

ДКИС приключи изпълнението на проект, финансиран с Административен договор № BG05SFOP001-2.019-0046 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“ с предмет:„Специализирано обучение на служителите от териториалните структури на Дирекция "Комуникационни и информационни системи"-МВР за повишаване на професионализма и експертизата им при техническата поддръжка на системите за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението за осигуряване на надеждна защита при бедствия“. Проектът е на обща стойност 81 619,20лв. без ДДС (102 024,00 лв.с ДДС).

Основната дейностпо проекта е провеждане на специализирано обучение на служителите от териториалните структури на Дирекция "Комуникационни и информационни системи"- МВР за повишаване на професионализма и експертизата им при техническата поддръжка на системите за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението за осигуряване на надеждна защита при бедствия.

След проведена обществена поръчка с 2 (две) обособени позиции, бяха избрани изпълнители и сключени договори за следните обучения:

По Обособена позиция 1:„Специализирано обучение за териториалните структури на ДКИС-МВР за практически действия при диагностика и отстраняване на повреди по оборудването на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението”. Проведени бяха 2 двудневни присъствени курса по обучителна програма за общо 24 служители, които получиха сертификат;

По Обособена позиция 2:„Специализирано обучение за териториалните структури на ДКИС-МВР за практически действия при администриране, диагностика и отстраняване на повреди по Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт”. Проведени бяха 3 двудневни присъствени курса по обучителна програма за общо 84 служители, които получиха сертификат.

Логистиката за обученията беше осигурена от изпълнителите по договорите. Обучаемите получиха обучителни и рекламни материали. Обученията бяха надграждащи и с практическа насоченост, свързана с техническата поддръжка на НСРПО и повишиха уменията на служителите от териториалните структури на ДКИС за работа със системите за оповестяване. Попълнени бяха присъствени списъци и анкетни карти. Обученията са онагледени със снимки.

Постигната е основната цел: Придобиване на нови специализирани знания и умения на служителите от териториалните структури на дирекция „Комуникационни и информационни системи“- МВР.

Реализирани са и Специфичните цели:

1. Придобиване на нови специализирани знания и умения на служителите за по-високо ниво на техническа поддръжка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

2. Използване на съвременните комуникационни и информационни технологии за защита на населението и критичната инфраструктура.

3. Повишаване на административния капацитет с цел по-ефективно взаимодействие между териториалната администрация, обществото и бизнеса.

4. Подпомагане осъществяването на реформата в държавната администрация чрез развитие на необходимите компетентности на служителите.

28 сеп 2021

Успешно приключи изпълнението на проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари”

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ успешно приключи изпълнението на проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари” /№ CB005.2.11.067 по Програма „Интерег-ИПА“ ТГС България - Турция Програма 2014-2020 г./,съфинансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.1 Предотвратяване и смекчаване на рисковете и последствията от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия в трансграничния регион.

Сума на проекта:Общо 581 524.57 евро

Съфинансиране от ЕС 494 295.88 евро

Продължителност на проекта:24 месеца

Партньори по проекта са:

  • Дирекция "Комуникационни и информационни системи" (CISD) - Министерство на вътрешните работи (МВР), Република България

  • Дирекция „Горско стопанство Визе“, Република Турция

Резултатите за българска страна са:

Съвместен доклад на тема „Европейски подходи и политики за превенция и защита на горските пожари и бедствия“, предоставен на институциите, имащи компетентност по превенцията и управлението на риска от горски пожари;

- Изградена Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, на територията на градовете Царево и Ахтопол, и село Лозенец;

- Ръководство за трансгранична координация с информация за институциите в целевия район (Къркларели и Област Бургас) на английски, български и турски език и предоставено на заинтересованите страни;

- Модел за обмен на информация при горски пожари и други бедствия между компетентните структури в граничния регион на Р България и Р Турция;

- Трансграничен сценарий за съвместно учение за гасене на горски пожар;

- Съвместно ползване на портал: Forest Fire Management & Awareness Portal (FFMAP) за обмяна на информация, свързана с бедствия и горски пожари на територията на Странджа планина;

- Проведени публични събития: откриваща пресконференция, кръгла маса в Бургас, трансгранични учения в Царево и Визе, съвместна експертна среща, официално откриване на системата за наблюдение на горски пожари в гр. Визе, Р Турция и мобилен информационен център, заключителна конференция;

- Обмяна на добри практики и технологии;

- Партньорски отношения.

Постигната е общата цел на проекта: Увеличаване на интервенциите в областта на превенция и управление на риска и укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция, което води до засилване на териториалното сближаване в Европа.

Служителите от ДКИС са удовлетворени от успешно приключения проект и се надяват на нови съвместни участия с турския партньор.

13 авг 2021

Контакти