МВР

Дирекция "КИС"

 

Новини и предстоящи събития

  На 22 ноември 2018 г., Виена

  Представители на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ - МВР взеха участие в редовна среща на Експертна група по Радиокомуникации (RCEG - Radio Communication Expert Group), в рамките на Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз.

             

  Ротационният председател на групата, г-н Josef Reich изтъкна важността от приемствеността и съгласуваността в работата на експертната група като гарант за ефективност при съвременните изисквания. В тази връзка беше изразена благодарност към Българското председателство на RCEG за постигнатите резултати при изготвянето на нови предложения и инициативи, утвърдената от LEWP стратегическа работна програма за дейността на групата, като отправи и специални благодарности към екипа организирал сесиите по време на Българското председателство.

  По време на проведената среща представителите на правоохранителните структури на държавите членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, обсъдиха прилагането на общоевропейска радиокомуникация между структурите за опазване на обществения ред и реакция при бедствия. В този контекст бяха разгледани проекти на широколентови 4G/5G мрежи, както и осъществяването на междусистемна съвместимост на използваните радиокомуникационни системи.

  В продължение на проведената по време на Българското председателство демонстрация на френското приложение MCPTT (Mission Critical Push to Talk) през LTE мрежа, позволяващо осигуряване на защитени радиокомуникации между структурите за обществена безопасност, защита на населението и реакция при бедствия (PPDR - Public Protection and Disaster Relief) на страните членки в ЕС, на срещата във Виена беше обсъдена възможността за развитие на функционалностите на приложението (индивидуални и групови разговори, спешни повиквания, предаване на видео, обмен на данни, локализация в реално време и др.).

  Председателят на неформалната работна група Радиокомуникации за обществена безопасност (PSRG - Public Safety Radiocommunication Group), г-н Manfred Blaha запозна участниците с основните теми на дейност на групата и очерта бъдещите проекти и инициативи. Групата включва над 70 представители от повече от 30 страни в цяла Европа. Основните акценти в работата на групата са поддържане на актуална информация за състоянието и техническите параметри на TETRA/TETRAPOL/P25 системите, развитие на междусистемната свързаност, разработване на Пътни карти в областта на PPDR радиокомуникациите, както и осигуряването на допълнителен радиочестотен спектър за широколентови PPDR мрежи. Като бъдещи инициативи са определени регулярния обмен на техническа информация при изграждането и въвеждането в експлоатация на PPDR мрежите от следващо поколение, използваните приложения и Интернет на нещата за нуждите на националната сигурност.

  Участниците се запознаха и с напредъка в изготвянето на европейска пътна карта в тази сфера. Фокус в разговорите бяха също разработването на спецификации за мобилна телефония, както и хармонизиране на честотите на дронове, използвани за опазване на обществения ред и реакция при бедствия.

  Контекст:

  Експертната група по радиокомуникации (RCEG) е създадена с Препоръката на Съвета от 4-5 юни 2009 г. с цел подобряване на радиокомуникациите между оперативните звена в пограничните райони, в отговор на нарастващата нужда от проучване на въпросите, свързани с критичната комуникация, развитието на междусистемните интерфейси, вкл. разходите и възможностите за финансиране. RCEG докладва на Работна група „Правоприлагане“ (LEWP) и включва в състава си експерти, занимаващи се с радиокомуникации за обществена сигурност.

RCEG-2018-Vienna