МВР

Дирекция "КИС"

 

Заключителна конференция по проект, финансиран по ОПДУ

На 22.01.2021 г. се проведе заключителната конференция по проект „Изграждане на единна, ефективна система за управление на ресурсите в Министерство на вътрешните работи“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, по приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, с пряк бенефициент ДКИС-МВР. По време на конференцията, която се проведе онлайн през платформа WebEX, бяха представени резултатите от изпълнението на проектните дейности. Ръководителят на проекта и директор на ДКИС - МВР - г-н Младен Петров, в качеството на бенефициент по проекта, представи основните дейности по него: разработване и внедряване на информационна система за управление на ресурсите (ERP) в Министерство на вътрешните работи и провеждане на обучение за работа с нея.
С внедряването на интегрирана информационна система за управление на ресурсите в МВР ще се постигне оптимизиране и унифициране на процесите по управление, с цел взимане на информирани, бързи и добре обосновани решения; ще се автоматизират редица дейности; ще се постигне прозрачност при бюджетирането и намаляване на корупционния риск, чрез електронно проследяване на дейностите на различни нива в отделните структури на МВР..22 яну 2021

Покана за заключителна конференция

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР Ви кани да вземете участие в организирана от нас заключителна конференция във връзка с изпълнението на Административен договор № BG05SFOP001-2.022-0001-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” по процедура BG05SFOP001-2.022 с наименование „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННА, ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Основната дейност по проекта е разработване и внедряване на информационна система за управление на ресурсите (ERP) в Министерство на вътрешните работи и обучение потребителите за работа с нея.

Целта на заключителната конференция е да предоставим повече информация за реализирането на дейностите по проекта, проведеното обучение на служителите на МВР и да отговорим на поставени от Вас въпроси.

Заключителната конференция ще се проведе онлайн на 22.01.2021 г. от 09:00 ч. през платформа WebEx, която ще бъде отворена за включване в 8:55 ч. на 22.01.2021.

При проявен интерес можете да се включите на адрес:

https://meetingsemea38.webex.com/meetingsemea38/j.php?MTID=m7bdb34df893589436214a8182d925a2a

 

Лице за контакти за техническа помощ: Ивалин Илиев, тел. 2-40-77, e-mail: [email protected].


21 яну 2021

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ стартира проект за реализиране на Системата Вход/Изход (Entry/Exit System - EES) на въздушните граници на Р. България съгласно Регламент 2226/2017 на ЕС

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ е бенефициент по проект, финансиран от Фонд „Вътрешна сигурност“, чрез който ще се осигурят необходимите технически и програмни средства по въздушните граници на Р. България за изпълнението на Регламент 2226/2017 на ЕС. Като част от инициативата „Smart Borders“, Европейският парламент и EULisa / Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието / ще създадат обща биометрична база данни за Системата Вход/Изход (Entry/Exit System - EES) за регистрация на всички пътуващи граждани от трети държави. От 2022 година пътниците от трети страни ще трябва да се регистрират или валидират с пръстови отпечатъка и лицево изображение, когато влизат в Шенгенското пространство през сухопътни, морски и въздушни граници.
Чрез наскоро приключила тръжна процедура ДКИС към Министерство на вътрешните работи избра ИТ компанията ССАРМ за изпълнител, който да достави необходимото оборудване на водещата компания Secunet. Очаква се доставка и инсталация на 20 електронни гейта за автоматизиран граничен контрол, включително проверка на лице и пръстови отпечатъци, както и 8 терминала за саморегистриране на пътници от трети страни. За съществуващите гишета за граничен контрол ще бъдат монтирани 66 специализирани автоматични камери, както и скенери за пръстови отпечатъци за висококачествено биометрично заснемане - изображения на лицето и пръстови отпечатъци.
Компонентите на Системата Вход/Изход ще бъдат инсталирани на летищата в София, Варна и Бургас. Интеграцията с централната система Вход/Изход ще бъде осъществена чрез функциониращата информационна система в Р. България – АИС „Граничен контрол“ от квалифициран екип от ДКИС – разработчици на софтуерни приложения и системни администратори.
Автоматизираните системи, както и тези за самообслужване, играят ключова роля за намаляване на допълнителните усилия и време, необходими за биометрично вписване на границата, както се изисква от Системата Вход/Изход. Оборудването от ново поколение и осигуряване на системните интеграции ще опростят и ускорят процеса на граничен контрол. Това е от изключителна важност за осигуряване на надеждна и ефективна идентификация в пунктовете за граничен контрол на всички държави членки в ЕС, имайки предвид мащабът и обемът от данни в централната система Вход/изход, където ще се съдържат приблизително 300 милиона записа на граждани от трети страни.

„Проектът “Надграждане на автоматичната система "Граничен Контрол" (АИС ГК) на територията на Република България в съответствие с Регламент 2226/2017 и Европейската Вход/Изход (EES)“ е много важен за нас и ще позиционира България като една от първите държави в ЕС с реално внедряване на решение за автоматичен граничен контрол, съответстващ на изискванията на система Вход/изход. Ние ще направим всичко, което зависи от нас, този проект да бъде реализиран във възможно най-кратки срокове, като се опитаме да бъдем едни от първите в ЕС с реализиран проект. Ще продължим усилията да финализираме цялостната реализация по Сухоземни граници. “, сподели г-н Младен Петров, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в МВР.
Проектът се очаква да приключи до средата на 2021г.

03 ное 2020

Контакти