МВР

Дирекция "БДС"

 

        
   
Плащане чрез картово разплащане

               Таксата за издаване на български документ за самоличност на чужденец получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут /КЧХУ, УПЧПУ, КБ, УПБ, КЧХС, УПЧХС/ може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР/ОДМВР, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.