МВР

Дирекция "БДС"

 

Административно обслужване

 

Нормативни документи

    Закон за българските лични документи

    Правилник за издаване на българските лични документи

    Инструкция №Iз-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

    Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

    Харта на клиента
    Вътрешни правила
 
   

Административни услуги

Издаване на лична карта

        
Издаване на паспорт

 
Издаване на СУМПС

Издаване на документи удостоверяващи събития и факти, свързани с издаване на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация

     Описания на дейности по осигуряване на административнитe услугии
      Description of the procedure for the provision of the administrative servicess

Издаване на български документи за самоличност с предоставена особена закрила от Република България


Допълнителна информация
-образци и формуляри
-такси
Други


 Административни санкции
Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР


 Административни нарушения и наказания издавани по ЗБЛД
           

 

Интернет услуги

Справка за издадени и неполучени български лични документи
 
Справка за валидност на български лични   документи

Електронни административни услуги