МВР

Дирекция "БДС"

 

   транзитни-сметки, по които постъпват всички средства, по Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси в т.ч. :

Такси за български граждани по Закона за българските лични документи, събирани по реда на Раздел VII от Тарифа № 4:

    - За издаване на лична карта - чл. 32, т.1; чл. 33, чл. 35, чл. 36, чл. 39;
    - За издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта - чл. 32, т.2 и т.3, чл.35, чл. 36, чл. 39
    
- За издаване на свидетелство за управление на МПС – чл. 37, чл. 37а,  чл. 39;
   
- За  предоставяне на информация и/или издаване на документ, удостоверяващ събития и факти, свързани с издаването на документи по раздел VII  от Тарифа № 4 -  чл. 41.

    Такси за граждани на Европейския съюз /ЕС/ и членове на техните семейства по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България и по Закона за  българските лични документи, събирани по реда на Раздел VII „а“ от Тарифа № 4 - чл. 45а, чл. 45б, чл. 45г, чл. 45ж, чл. 45и;

       - За издаване на свидетелство за управление на МПС на чужденец - чл. 45д, чл. 45ж, чл. 45и;
      - За предоставяне на информация и/или издаване на документ, удостоверяващ събития и факти, свързани с издаването на документи по раздел VII „а“ от Тарифа № 4 -  чл. 45е.

 Такси за чужденци по Закона за българските лични документи, събирани по реда на Раздел VIII от Тарифа № 4 - чл. 46, чл. 46б, чл. 46в, чл. 48, чл. 48а, чл. 48б, чл. 49, чл. 49а, чл. 49б, чл.50, чл. 52 и чл. 54;

      - За издаване на свидетелство за управление на МПС – чл. 51 и чл. 52;
      - За предоставяне на информация и/или издаване на документ, удостоверяващ събития и факти, свързани с издаването на български лични документи по раздел VIII от Тарифа № 4 - чл. 53.