МВР

Дирекция "БДС"

 

Български лични документи, издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България (бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

В „Административния регистър“ на Република България, предоставената административната услуга е с наименование и уникален номер - „Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България“ № 2270.

На чужденците с предоставена закрила в Република България се издават следните документи за самоличност:

 • Карта на бежанец - срок на валидност от 3 до 5 години;
 • Карта на чужденец с хуманитарен статут - срок на валидност до 3 години;
 • Карта на чужденец, получил убежище - срок на валидност до 5 години.
 • Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец - срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на бежанец;
 • Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут - срок на валидност до 3 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец с хуманитарен статут;
 • Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище - срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец, получил убежище;
 • Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец (издава се от дипломатическите и консулските представителства на чужденец с предоставена закрила в Република България, който е изгубил в чужбина българския си личен документ.)

Конкретните срокове на валидност на документите се определят от Държавна агенция за бежанците.

 

Къде и кога може да се подаде заявление за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България

   Заявление за издаване на документ за самоличност се подава в СДВР/ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

   Карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут или карта на чужденец, получил убежище се издават на лица, навършили 14 години.

   Удостоверения за пътуване зад граница се издават и на лица под 14 години.

  Заявление за издаване на карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут или карта на чужденец, получил убежище се подава в срок до 30 дни след:

 • навършване на 14-годишна възраст;
 • изтичане срока на валидност на притежаваната карта;
 • като е заявено, че картата е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
 • при промяна на постоянния адрес, посочен в притежаваната карта;
 • при промяна на имената, единния граждански номер (личния номер/личен номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.

Важно! В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ в срок до 3 дни се подава декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

При неспазване на посочените срокове на чужденеца може да бъде търсена административнонаказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание „глоба“.

 

Срокове за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България:

При избор на обикновена услуга документа се издава в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

       При избор на бърза услуга документа се издава в срок до 10 работни дни от датата на приемане на заявлението.

 

Ред за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България

Заявление за издаване на български личен документ се подава лично, като в случаите на първо издаване на документ за самоличност се представя официалния документ, издаден от органите, които предоставят статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище.

Заявлението за издаване на документите за самоличност може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

Заявление за издаване на документи на непълнолетни  (лица които не са навършили 18 години) и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител на общината, който полага подпис в заявлението.

Заявление за издаване на документи на непълнолетни чужденци, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, само в случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението.

На заявителя се предоставя отпечатано заявление, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние на заявителя, снимка и подпис от последния му издаден документ за самоличност.

Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението - вярно/невярно (отбелязва с “V” полето вярно, когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, и отбелязва с “V” полето невярно, когато данните в заявлението не съвпадат с актуалните му данни), попълва празните полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации и подписва заявлението.

 

Необходими документи, които се прилагат към заявлението за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България

Към заявлението се прилагат:

 • Копие от официален документ, с който е предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище (само при първо издаване на документ за самоличност);
 • Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес (документа не се представя, в случай, че промяната е отразена в Национална база данни "Население");
 • Документ за платена държавна такса;
 • Съдебно решение за настаняване извън семейството (оригинал и копие) и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”, когато се подава заявление за издаване на личен документ на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции.

При подаване на заявлението се представя националния документ за задгранично пътуване, с който чужденеца е влязъл в страната (не се изисква, когато е влязъл в страната без документи).

 

Получаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България

Издадените лични документи се получават лично.

Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.

Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.

 

Такси, които се събират за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България и основание за тяхното определяне:

            За издаване на български личен документ на чужденец с предоставена особена закрила /обикновена услуга - 30 календарни дни/ се събират следните такси:

 1. За карта на бежанец – 30 лева;
 2. За карта на чужденец с хуманитарен статут – 30 лева;
 3. За карта на чужденец, получил убежище – 40 лева;
 4. За удостоверение за пътуване зад граница на бежанец–50 лева;
 5. За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – 50 лева;
 6. За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище – 55 лева.

   

 7. Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец – 40 лв.

         Таксите за издаване на горните документи се заплащат в двоен размер, когато услугата се извършва в срок до 10 работни дни /бърза услуга/.

          Таксите са определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

          Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 1. По банков път;
 2. На гише в административно звено за обслужване с банкова карта.

 

При невъзможност за снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност удостоверенията за пътуване зад граница на бежанец, на чужденец, получил убежище и на чужденец с хуманитарен статут се издават със срок на валидност 12 месеца и се заплаща такса в размер на 18 лв.

 

          Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

[email protected]

 

          Административни звена за обслужване, в които се подават документи и се предоставя информация за хода на преписката:

 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Благоевград - адрес: улица "Владо Черноземски" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 073 867500, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Бургас - адрес: улица "Георги Кирков" № 15, електронна поща [email protected], телефон за връзка 056 856197, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Варна - адрес: улица “Цар Калоян” № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 052 652097, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Велико Търново - адрес:улица "Беляковско шосе" № 4, електронна поща [email protected], телефон за връзка 062 662052, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Видин - адрес:улица "Цар Симеон Велики" № 87, електронна поща [email protected], телефон за връзка 094 694293, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Враца - адрес: улица "Поп Косто Буюклийски" № 10, електронна поща [email protected], телефон за връзка 092 692342, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Габрово - адрес:улица „Орловска“№ 50, електронна поща [email protected], телефон за връзка 066 826528, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Добрич - адрес: улица "Максим Горки" № 12, електронна поща [email protected], телефон за връзка 058 658482, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Кърджали - адрес: улица “Деспот Слав” № 1, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0361 69208, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Кюстендил - адрес: улица ”Цар Освободител” № 12, електронна поща [email protected], телефон за връзка 078 557355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Ловеч - адрес: улица"Стефан Караджа" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 068 668355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Монтана - адрес: булевард "Александър Стамболийски" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 096 396355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Пазарджик - адрес: площад "Съединение" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 034 434356, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Перник - адрес: улица "Самоков" № 1, електронна поща [email protected], телефон за връзка 076 676374, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Плевен - адрес: улица "Сан Стефано" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 064 864613, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Пловдив - адрес: улица”Волга” № 70, електронна поща [email protected], телефон за връзка 032 932863, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Разград - адрес: улица "Кирил и Методий" № 8, електронна поща [email protected], телефон за връзка 084 622331, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Русе - адрес: булевард "Скобелев" № 49, електронна поща [email protected], телефон за връзка 082 882361, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Силистра - адрес: булевард „Македония” № 144, електронна поща [email protected], телефон за връзка 086 886229, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Сливен - адрес: улица "Доктор Миркович" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 044 644355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Смолян - адрес: булевард „България“ № 67, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0301 35345, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град София - адрес: булевард ”Гео Милев” № 71, електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 9825294, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Стара Загора - адрес: улица „Граф Игнатиев“ № 16, електронна поща [email protected], телефон за връзка 042 665598, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Търговище - адрес: улица "Спиридон Грамадов" № 36, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0601 60425, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Хасково - адрес: булевард „България” № 85, електронна поща [email protected], телефон за връзка 038 640355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Ямбол - адрес: улица "Преслав" № 40, електронна поща [email protected], телефон за връзка 046 680355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Отдел „Български документи за самоличност” към Столична дирекция на вътрешните работи в град София - адрес: булевард „Княгиня Мария Луиза” № 48, електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 9823316, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Шумен - адрес: улица "Сан Стефано" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 054 854449, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

 

INFORMATION

On the provision of administrative services –

“Issuance of Bulgarian Identity Documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria”

 

Name of the administrative service:

“Issuance of Bulgarian Identity Documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria” № 2270

 

Foreign nationals granted refugee status, humanitarian status or asylum, who are 14 years old, are issued Bulgarian Identity Documents upon submitting an application form at the Regional Directorates of the Ministry of Interior at the address of residence of the applicant.

Travel Document of a refugee, foreign national granted humanitarian status or asylum /certificates for foreign travel/ are issued to persons who are under 14 years old.

 

Administrative units providing services related to submission of documents or provision of information on the case:

 

 • Blagoevgrad Regional Directorate of Interior – address: 3 Vladko Chernozemski Str., email [email protected], tel. 073 867 500, working hours from 08:30 - 17:30 h.
 • Burgas Regional Directorate of Interior – address: 15 Georgi Kirkov Str., email [email protected], tel. 056 856 197, working hours from 8:30 – 17:30 h.
 • Varna Regional Directorate of interior – address: 2 Tsar Kaloyan Str., email [email protected], tel. 052 652 097, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Veliko Tarnovo Regional Directorate of Interior – address: 4 Belyakovsko shoes Str., email [email protected], tel. 062 662 052, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Vidin Regional Directorate of Interior – address: 87 Tsar Simeon Veliki Str., email [email protected], tel. 094 694 293, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Vratsa Regional Directorate of Interior – address: 10 Pop Kosto Buyukliyski Str., email [email protected], tel. 092 692 342, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Gabrovo Regional Directorate of Interior – address: 50 Orlovska Str. email [email protected], tel. 066 826 528, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Dobrich Regional Directorate of Interior – address: 12 Maksim Gorki Str., email [email protected], tel. 058 658 482, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Kardjali Regional Directorate of Interior – address: 1 Despod Slav Str., email [email protected], tel. 036 169 208, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Kyustendil Regional Directorate of Interior – address: 12 Tsar Osvoboditel Str., email [email protected], tel. 078 557 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Lovech Regional Directorate of Interior – address: 2 Stefan Karadja Str., email [email protected], tel. 068 668 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Montana Regional Directorate of Interior – address: 2 Aleksandar Stamboliyski Blvd., email [email protected], tel. 096 396 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Pazardjik Regional Directorate of Interior – address: 3 Saedinenie Square, email [email protected], tel. 034 434 356, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Pernik Regional Directorate of Interior – address: 1 Samokov Str., email [email protected], tel. 076 676 374, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Pleven Regional Directorate of Interior– address: 3 San Stefano Str., email [email protected], tel. 064 864 613, working hours 08:30 – 17:30 h.
 • Regional directorate of interior in town Plovdiv – address: street “Volga” № 70, email [email protected], tel. 032 932 863, work time 08:30 – 17:30 h.
 • Razgrad Regional Directorate of Interior – address: 8 Kiril i Metodiy Str., email [email protected], tel. 084 622 331, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Ruse Regional Directorate of Interior – address: 49 Skobelev Blvd., email [email protected], tel. 082 882 361, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Silistra Regional Directorate of Interior – address: 144 Makedoniya Blvd., email [email protected], tel. 086 886 229, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Sliven Regional Directorate of Interior – address: 2 Doktor Mirkovich Str., email [email protected], tel. 044 644 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Smolyan Regional Directorate of Interior – address: 67 Bulgaria Blvd., email [email protected], tel. 030 135 345, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Sofia Regional Directorate of Interior – address: 71 Geo Milev Blvd., email [email protected], tel. 02 98 25 294, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Stara Zagora Regional Directorate – address: 16 Graf Ignatiev Str., email [email protected], tel. 042 665 598, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Targovishte Regional Directorate of Interior – address: 36 Spiridon Gramadov, email [email protected], tel. 060 160 425, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Haskovo Regional Directorate of Interior – address: 85 Bulgaria Blvd., email [email protected], tel. 038 640 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Yambol Regional Directorate of Interior – address: 40 Preslav Str., email [email protected], tel. 046 680 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Bulgarian Identity Documents Unit at Sofia Metropolitan Directorate of Interior - address: 48 Knyaginya Maria Luiza Blvd., email [email protected], tel. 02 98 23 316, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Shumen Regional Directorate of Interior – address: 2 San Stefano Str., email [email protected], tel. 054 854 449, working hours from 08:30 – 17:30 h.

 

Fees, methods for payment and grounds for provision:

For issuance of Bulgarian Identity Document to a foreign national granted special protection the following fees (standard service – 30 calendar days) are collected:

 1. Refugee card – 30 lv.
 2. Card of foreign national with humanitarian status – 30 lv.
 3. Card of foreign national granted asylum – 40 lv.
 4. Certificates for travel abroad of a foreign national with refugee status – 50 lv.
 5. Certificates for travel abroad of a foreign national with humanitarian status – 50 lv.
 6. Certificates for travel abroad of a foreign national granted asylum – 55 lv.

Accelerated service /10 work days/ - the fee is double.

The fees are determined in Tariff № 4 for the fees collected at the Ministry of Interior.

Service can be paid by:

 1. A bank transfer
 2. By a bank card, at a desk at an administrative service unit.

 

Email address for proposals:

[email protected]