МВР

Дирекция "БДС"

 

Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА - ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ С ПРЕДОСТАВЕНА ОСОБЕНА ЗАКРИЛА ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА И УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ:

Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България“ № 2270

 

             На чужденци, получили статут на бежанец, хуманитарен статут или получили убежище, навършили 14 години, се издават български документи за самоличност въз основа на подадено заявление по образец в областните дирекции към Министерство на вътрешните работи по постоянен адрес на заявителя.

       Документ за самоличност, предназначен за пътуване зад граница на бежанец, чужденец с хуманитарен статут или получил убежище, се издава и на лица под 14 години.

Правно основание за предоставянето на административната услуга:

Закон за българските лични документи чл. 14, ал. 1, т. 1-3, 5-7;

Правилник за издаване на българските лични документи чл. 46

 

Орган по предоставянето на административната услуга:

Звена „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи.

Центровете за административно обслужване са съответните ОДМВР или СДВР при МВР

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Благоевград - адрес: улица "Владо Черноземски" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 073 867500, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Бургас - адрес: улица "Георги Кирков" № 15, електронна поща [email protected], телефон за връзка 056 856197, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Варна - адрес: улица “Цар Калоян” № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 052 652097, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Велико Търново - адрес: улица "Беляковско шосе" № 4, електронна поща [email protected], телефон за връзка 062 662052, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Видин - адрес:  улица "Цар Симеон Велики" № 87, електронна поща [email protected], телефон за връзка 094 694293, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Враца - адрес: улица "Поп Косто Буюклийски" № 10, електронна поща [email protected], телефон за връзка 092 692342, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Габрово - адрес:  улица „Орловска“  № 50, електронна поща [email protected], телефон за връзка 066 826528, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Добрич - адрес: улица "Максим Горки" № 12, електронна поща [email protected], телефон за връзка 058 658482, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Кърджали - адрес: улица “Деспод Слав” № 1, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0361 69208, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Кюстендил - адрес: улица ”Цар Освободител” № 12, електронна поща [email protected], телефон за връзка 078 557355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Ловеч - адрес: улица  "Стефан Караджа" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 068 668355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Монтана - адрес: булевард "Александър Стамболийски" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 096 396355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Пазарджик - адрес: площад "Съединение" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 034 434356, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Перник - адрес: улица "Самоков" № 1, електронна поща [email protected], телефон за връзка 076 676374, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Плевен - адрес: улица "Сан Стефано" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 064 864613, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Пловдив - адрес: улица  ”Волга” 70, електронна поща [email protected], телефон за връзка 032 932863, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Разград - адрес: улица "Кирил и Методий" № 8, електронна поща [email protected], телефон за връзка 084 622331, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Русе - адрес: булевард "Скобелев" № 49, електронна поща [email protected], телефон за връзка 082 882361, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Силистра - адрес: булевард „Македония” № 144, електронна поща [email protected], телефон за връзка 086 886229, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Сливен - адрес: улица "Доктор Миркович" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 044 644355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Смолян - адрес: булевард „България“ № 67, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0301 35345, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град София - адрес: булевард ”Гео Милев” № 71, електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 9825294, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Стара Загора - адрес: улица „Граф Игнатиев“ № 16, електронна поща [email protected], телефон за връзка 042 665598, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Търговище - адрес: улица "Спиридон Грамадов" № 36, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0601 60425, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Хасково - адрес: булевард „България” № 85, електронна поща [email protected], телефон за връзка 038 640355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Ямбол - адрес: улица "Преслав" № 40, електронна поща [email protected], телефон за връзка 046 680355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Отдел „Български документи за самоличност” към Столична дирекция на вътрешните работи в град София - адрес: булевард „Княгиня Мария Луиза” № 48, електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 9823316, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·       Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Шумен - адрес: улица "Сан Стефано" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 054 854449, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

 

Процедура по предоставяне на административната услуга, издаване и необходими документи:

1.   Подаване на заявление:

             Заявление може да се подаде на гише в Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи по постоянен адрес. Заявлението се генерира от информационна система на Министерство на вътрешните работи. Част от данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация, където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

 

2.   Необходими документи (прилагат/представят):

 

-        Официален документ за предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище. Представя се оригинал и копие, като копието се прилага към заявлението. Такъв документ се изисква само в случаите на първо издаване на документ за самоличност.;

-        Предходен български документ за самоличност на чужденец с предоставена    закрила от Република България (ако има издаден такъв);

-        Национален документ за задгранично пътуване, с който лицето е влязло в страната (не се изисква, когато чужденецът е влязъл в страната без документи);

-        Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес. Документа не се представя, в случай че промяната е отразена в Национална база данни „Население“;

-        Документ за платена държавна такса;

-        За непълнолетни лица, настанени в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа по реда на Закона за закрила на детето, се представя оригинал и се прилага копие на съдебно решение за настаняване извън семейството и оригинал на положително становище на дирекция "Социално подпомагане".

-        В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена декларация по образец относно тези обстоятелства в най-близкото Районно управление към Министерство на вътрешните работи, областни дирекции към Министерство на вътрешните работи и Дирекция „Български документи за самоличност“;

-        При промени в гражданското състояние към заявлението се прилагат официални документи или заверени копия от тях относно новите обстоятелства.

 

3.   Проверка за пълнота на предоставените документи:

  При приемане на заявлението служител на звено „Български документи за самоличност“ извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

 

Образец на формуляр за предоставената административна услуга:

„Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденци в Република България“- по образец, съгласно Приложение №3 към чл.5, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Образецът на заявлението е утвърден с акт на Министерски съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
Образецът е само за сведение. Заявлението се попълва и разпечатва на гише.  
Образец:

Заявление за български документ за самоличност на чужденци с предоставена закрила в Република България  

Начини на заявяване на услугата:

1. Заявлението за издаване на документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила в Република България се подава лично.

2. Заявлението за издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище, на лица, ненавършили 14 години, се подава от техен родител или настойник, който подписва заявлението.

3. Заявлението на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител на общината, който полага подпис в заявлението.

4. Заявлението на непълнолетни, настанени в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа по реда на Закона за закрила на детето, се подава лично и в присъствието на ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, в която детето е настанено.

 

АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ!

Срок на действие на документи:

-          На лица с предоставен хуманитарен статут (КЧХС/УПЧХС) до 3 години;

-          На лица с предоставен статут на бежанец (КБ/УПБ) от 3 до 5 години;

-          На лица получили убежище (КЧПУ/УПЧПУ) до 5 години.

 

Такси, начини на плащане и основание за предоставяне на административната услуга:

                За издаване на български личен документ на чужденец с предоставена особена закрила /обикновена услуга - 30 календарни дни/ се събират следните такси:

  1. За карта на бежанец – 30 лева;
  2. За карта на чужденец с хуманитарен статут – 30 лева;
  3. За карта на чужденец, получил убежище – 40 лева;
  4. За удостоверение за пътуване зад граница на бежанец–50 лева;
  5. За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – 50 лева;
  6. За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище – 55 лева.

Таксите за издаване на горните документи се заплащат в двоен размер, когато е заявена бърза услуга за срок до 10 работни дни от датата на приемане на заявлението.

Таксите са определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

  1. По банков път;
  2. На гише в административно звено за обслужване с банкова карта.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

      Директори на Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и Директор на дирекция „Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно реда и условията предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

[email protected]

Начин на получаване на резултата от услугата:

          Заявителя получава лично или чрез своя пълномощник, законен представител или ръководителя на социалната услуга за резидентна грижа своя готов документ от звено „Български документи за самоличност“, където е подал заявлението си, според вида на заявената услуга (обикновена или бърза) и е платил съответната държавна такса. При получаване на съответния документ заявителят е длъжен да върне предходния (ако има такъв).