МВР

Дирекция "БДС"

 

Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР.

    Звената БДС при СДВР или ОДМВР предоставят данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи. Те се дават в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители. Заявлението се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

    При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел 7 от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси Поименният документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

    Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.