МВР

Дирекция АП

 

Стратегия за развитие на държавната администрация (2014 - 2020 г.)

 

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.)

 

Стратегия за национална сигурност на Република България

 

Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз

 

Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

 

Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България - 2012 – 2020 г.

 

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2018 г. - Пролжение 1, Пролжение 2

 

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2011 - 2020г.

 

Национална стратегия за демографско развитие на Р. България 2006 - 2020 г.

 

Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г.

 

Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на европейските общности

 

Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г.

 

Стратегия за развитие на транспортната система на Р. България до 2020 г.

 

Национална стратегия на Република България за интериране на ромите 2012 - 2020 г.