МВР

Дирекция АП

 

Програмни документи

Бюджет на министерство на вътрешните работи за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. в програмен формат

Бюджет на Министерство на вътрешните работи за 2018 г.

Доклад за самооценка на изпълнението на ангажиментите на Република България по инициативата Партньорство за открито управление 2016 - 2018 г.

Национален план за противодействие на тероризма

План за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи през първото шестмесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи към първото шестмесечие на 2017 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2016 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи към първото шестмесечие на 2016 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.