МВР

ОД Бургас

 

Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ОДМВР - Бургас, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца

04 юни 2019

Обявление за поръчка УРИ 251000-11853
Решение за откриване на працедура УРИ 251000-11850
Документация на УССД
ОБРАЗЕЦ 1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката 2019
ОБРАЗЕЦ 2 - ОПИС
ОБРАЗЕЦ 3 - ЕЕДОП
ОБРАЗЕЦ 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА 2019
ОБРАЗЕЦ 5 - СРОК ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 2019
ОБРАЗЕЦ 6 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2019
ОБРАЗЕЦ 7 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Проект на договор
Отговор на запитване вх. № 251000-13224/19.06.2019 г..
Протокол от комисия
Протокол обществена поръчка 251000-15366
Протокол обществена поръчка 251000-15368
Решение обществена поръчка 251000-15371
251000-17401-ДОГОВОР
251000-17543-ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 02 септември 2019 | 13:20