МВР

ОД Благоевград

 

11 ное 2019

Министър Маринов: Положителните оценки от европейските ни партньори доказват, че сме предприели правилна посока за последователни и целенасочени мерки по превенцията и противодействието на корупцията

Вътрешният министър участва в организирана от ЮЗУ „Неофит Рилски“ национална научно -практическа конференция „Системно-структурни подходи за подобряване на противодействието на корупционни престъпления в Република България“

Противодействието на корупцията е основен приоритет в Програмата за управление на правителството на Република България, подчерта в словото си министър Младен Маринов. Доказателство за това е приетата актуализирана Национална стратегия за борба с корупцията, насочена към развитие на антикорупционната система в страната и срещу корупцията по високите етажи на властта, свързана с лица, заемащи висши държавни длъжности. 

Вътрешният министър се спря и на предприетите действия за ограничаване на проявите на корупция вътре в системата на МВР, защото подобни прояви понижават доверието на гражданите в институциите, пораждат чувство за несправедливост, неравенство и безнаказаност и способстват за незачитане на установения правов ред. Въведена в действие е система от мерки за ограничаване влиянието на факторите, създаващи благоприятна среда за корупционни деяния, създаден е Вътрешноведомствен съвет за превенция и борба с корупцията, приета е Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР, разработени са Методически указания за изпълнение на планираните дейности и за оценка на ефективността на работата по превенция и противодействие на корупцията. Идентифицирани са и областите с най-висок корупционен риск в системата - на Пътна, Охранителна полиция и Гранична полиция и обществените поръчки, към които са насочени основните усилия за противодействие на явлението. Като основна антикорупционна мярка през 2018 г. стартира изграждането на Център за активен мониторинг в системата на МВР, чрез който ще се засили контролът върху дейността в рисковите сектори. За недопускане на корупционни прояви сред служителите  са предприети и сериозни организационни мерки. Създадени са условия за подаване на сигнали от гражданите и бизнеса за корупция, злоупотреба с власт и други незаконосъобразни действия или бездействия на служители от МВР. По сигналите се извършват проверки и при наличие на данни за извършени корупционни деяния се предприемат съответните законосъобразни действия. Целта на проверките е не само да търсим решение на установените пропуски, но и да поощряваме отговорните служители, посочи още вътрешният министър. Той обясни, че в областта на разследването на престъпления се провеждат съвместни инициативи с прокуратурата, както и практически обучения по места, активно е взаимодействието ни с ДАНС при провеждането на оперативно-издирвателните мероприятия за разкриване на корупционни прояви.

 

Министър Маринов припомни и активното участие на МВР в антикорупционни инициативи на международно и регионално ниво, особено в региона на Западните Балкани. За противодействие на престъпленията, включително корупционните, по инициатива на България, е създадена регионална мрежа за засилено сътрудничество на структурите за вътрешна сигурност от България и съседните й държави (Гърция, Северна Македония, Сърбия и Румъния), което се отчита като добра практика в европейски план. И в момента на граничните контролно-пропускателни пунктове се провеждат инициативи по международния проект „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“, като целта е да се повиши информираността и доверието на гражданите в дейността на полицията и администрацията.

 

Последователните и целенасочени мерки по превенцията и противодействието на корупцията получават положителна оценка в четири поредни доклада по Механизма за сътрудничество и оценка, където Европейската комисия посочва Министерството на вътрешните работи като пример за успешно прилаган секторен подход в тази област, отбеляза вътрешният министър и припомни, че предвид постигнатите резултати в областта на противодействието на корупцията и организираната престъпност и реформата в съдебната власт Европейската комисия препоръчва мониторингът за България да отпадне.

 

В усилията по противодействие на корупцията институциите търсят максимално представителство и подкрепа и сред научните институции. В този смисъл той благодари на Югозападния университет в Благоевград за организацията на настоящия форум и пожела на участниците динамични дискусии за подобряване на противодействието на корупционните престъпления и постигане на все по-значими резултати.

 

На форума присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-главният прокурор Иван Гешев, председателят на  Конституционния съд Борис Велчев, депутати, проф. д-р Борислав Юруков - ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“ .

През втория ден от националната научно -практическа конференция директорът на ОДМВР-Благоевград - старши комисар Дойчин Дойчинов ще запознае аудиторията с дейността на областната дирекция по линия на противодействие на корупционните престъпления.

 

 

В ОДМВР-Благоевград е създадена организация за обезпечаване на реда и сигурността преди, по време и след края на предстоящите избори за кметове и общински съветници

От комисар Антон Доклев-ВПД н-к отдел ОП при ОДМВР-Благоевград бяха оповестени предприетите мерки за осигуряване на обществения ред преди, по време и след края на предстоящите избори за кметове и общински съветници

 

 От ОДМВР-Благоевград е утвърден план за действие с цел  гарантиране сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и охрана, а също и осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението в периода на подготовка и при произвеждане на изборите. Проведени са срещи с председателите и членовете на ОИК и с органите на местната власт и местното самоуправление относно цялостната дейност, касаеща  охраната на изборния процес, извършени са охранителни проверки на всички помещения за съхранение на бюлетините и изборните материали, а също така и помещенията, определени за СИК и ОИК.  От ОДМВР-Благоевград е създадена организация за съпровод и охрана на бюлетините и изборните материали от гр.София до гр.Благоевград и от гр.Благоевград до общинските центрове и СИК. На всички избирателни места е осигурена охрана от момента на постъпване на изборните материали до приключване на изборния ден на 27.10.2019г., а също така и охрана и съпровод на СИК и изборните материали от изборните места до ОИК.

По линия на пожарната безопасност главен инспектор Юлиян Петров – началник сектор „Пожарогасене и спасителна дейност“ при РДПБЗН-Благоевград  съобщи, че са направени инструктажи на всички председатели и членове на СИК. Проверена и  е техниката  и са осигурени генератори, които да бъдат използвани при нужда. В деня на изборите са осигурени дежурни екипи на РДПБЗН-Благоевград, които да реагират при нужда.

За опазване на обществения ред и сигурността в региона ще бъдат ангажирани над 700 служители, както от ОДМВР-Благоевград, така и от РДГП-Кюстендил, РДГП-Смолян, Дирекция Жандармерия и РДПБЗН-Благоевград Дирекция„Български документи за самоличност“ въвежда допълнителна организация за работа във връзка с предстоящите избори.

С цел недопускане на инциденти и осигуряване на добър обществен ред полицейско присъствие ще бъде осигурено и в нощта на 27 и 28.10.2019година. След приключване на работата на ОИК, същите заедно с изборните материали ще бъдат съпроводени и охранявани то гр.София.                       

До 24.10.2019г. в ОДМВР-Благоевград са постъпили 27 сигнала против политическите права на гражданите, като по 4 от тях са образувани досъдебни производства. Установено е, че по-голямата част от постъпилите сигнали са непотвърдени. Чрез съответната Районна прокуратура някои от сигналите са насочени към ОИК за вземане на отношение по компетентност. Под надзора на прокуратурата друга част от проверките продължават.

Служителите от звената на дирекцията при ОДМВР-Благоевград ще работят на 26.10.2019г. /събота/ от 08:30 часа до 17:30 часа и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа и ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове. В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1.Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР и РУ при ОДМВР -Благоевград за дните от 22 октомври 2019 г. до 26 октомври  2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3.В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (03.11.2019 г.)  ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Обръщаме внимание, че УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

От 27 септември до 4 ноември 2019 г. в Министерството на вътрешните работи функционира денонощно открита линия - телефон 02/982 22 32 и имейл адрес /[email protected] /, които са публикувани на интернет страницата на дирекцията– за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове. Подаваните сигнали на откритата линия трябва да са относими към дейността на МВР.

Припомняме, че в секциите за гласуване не се допускат, въоръжени, в нетрезво или в неадекватно състояние лица.

24 окт 2019

ЗА ОД НА МВР БЛАГОЕВГРАД

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача