МВР

ОД Благоевград

 

Съставяне и връчване на акт за административно нарушение

 

При констатиране на нарушение по ЗДвП от оправомощените полицейски служители, на водча се съставя АУАН, с което се поставя начало на административно-наказателното производвство.

При самото съставяне на акт за административно нарушение, нарушителят има право:
- да се запознае със съдържанието му, преди да го подпишете;
- да отбележи възраженията си още при съставянето на акта;
- да откаже да подпише акта ( като това не спира административно-наказателното производство);
- да получи екземпляр от акта/като при отказ да се подпише не получава екземпляр от акта/;

След връчване на акта, имате право:
- до три дни отново можете да представите пред административно - наказващия орган писмените си възражения, подкрепени с доказателства;
- да получите екземпляр от наказателното постановление, издадено най- много 6 месеца след съставянето на акта.
 
При отказ на водач да подпише АУАН , на същият не се предоставя екземпляр от същият. В последствие на същият може да бъде предоставено заверено копие от съставеният му АУАН се подаване на писмена молба и заплащане на такса съгласно Тарифа № 4 но МВР.