МВР

ОД Благоевград

 

Отнемане на контролни точки, загуба на правоспособност

 

Максималният размер на контролните точки, отразени в контролния талон на водача е 39.
Контролни точки се отнемат , само с влязло в сила наказателно постановление.
Когато водачът извърши нарушения, с които изчерпи лимита си, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно в сектор "Пътна полиция" – Благоевград свидетелството си за управление. При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат със ЗППАМ на основание чл.171,т.4 от ЗДвП. Ако водач  отказва да предаде свидетелството си, след изчерпване на лимита от контролни точки, се налага глоба от 50 до 200 лв.

Издаване на удостоверение относно контролни точки, наложени санкции  по ЗДвП, както и за правоспособността като водач, получаване на свидетелство отнето по медицински причини , за употреба на алкохол и по чл.343 Г от НК /лишаване от правоспособност/. 

За издаване на удостоверение  с информация касаеща правоспособността Ви като водач, за наложени санкции по ЗДвП с влязли в сила НП, както и за наличния брой контролни точки  е необходимо да бъде подадена молба /свободен текст/  и заплатена такса по Тарифа 4 на МВР. Молбата се подава  на гише №1 /партера на сектор “Пътна полиция”-Благоевград/ и в срок от 7 работни дни може да бъде получено на същото гише.

При условие , че свидетелството за правоуправление  е отнето по медицински причини /чл.171 т.1 б.а от ЗДвП/, за управление на МПС след употреба на алкохол /повторност чл.174 ал.2 от ЗДвП/  и при лишаване от правоуправление по чл.343 б.Г от НК, свидетелството се връща на водача след представяне на  удостовeрение за психологическа годност , издадено от РД “Автомобилна администрация” (гише № 1)