МВР

ОД Благоевград

 

Услуги, извършвани от службите за административен контрол на чужденците


 

1. ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НАЛИЧИЕТО НА ЧУЖДО ГРАЖДАНСТВО, ОБЯВЕН АДРЕС, ЗА РАЗРЕШЕН СРОК ЗА ПРЕБИВАВАНЕ, ЗА ВЛИЗАНЕ, НАПУСКАНЕ ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ЗА ДРУГИ СЪБИТИЯ И ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси - чл. 16, ал. 1
  

Срок на действие:
до 7 дни

 

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Молба за удостоверение

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за удостоверяване наличието на чуждо гражданство, за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.

 

 

 

2. ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ
 

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - чл.18, ал.1


Срок на действие:
до 5 дни

 

 

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Адресна карта на чужденец

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

При влизане в Република България чужденецът декларира целта на посещението си и посочва писмено адреса, на който ще пребивава, като попълва адресна карта по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.