МВР

ОД Благоевград

 

Придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

 

Разрешения за придобиване, носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ "Полиция" по  постоянен адрес.

 

 

За КЪСОЦЕВНО огнестрелно оръжие се подават следните документи:

1. Заявление – приложение  № 10; / Късоцевно оръжие / 

2. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата  държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

5. Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия;

6. Ксерокопие на лична карта;

7.  Документ за платена държавна такса придобиване  - 20 лева;
Банкова сметка на ОДМВР-Благоевград  в „Райфайзенбанк” - клон Благоевград

сметка No: BG94 RZBB 9155 3120 0377 18 BGN   

8. Папка с джоб –1бр.

 

За ЛОВНО огнестрелно оръжие  се  се подават следните документи:

1. Заявление – приложение  № 10; / Ловно оръжие / 

2. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

5. Ксерокопие от заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;

6. Ксерокопие на лична карта;

7. Документ за платена държавна такса  за придобиване – 20  лв.;

8. Банкова сметка на ОДМВР-Благоевград  „Райфайзенбанк” - клон Благоевград

сметка No: BG94 RZBB 9155 3120 0377 18 BGN   
 
9. Папка с джоб –1бр.

 

Компетентният орган се произнася по искането на лицето в 30-дневен срок от датата на подаване на документите във връзка с исканата дейност.

Ако гражданинът отговаря на законовите изисквания получава разрешение – приложение 1 за придобиване на огнестрелно
оръжие.

В противен случай получава писмен, мотивирн отказ. Отказът може да бъде обжалван по реда на АПК пред Административен съд.

Гражданинът получил разрешение - Приложение 1 за придобиване на огнестрелно оръжие може да закупи такова в срок до 3 месеца от издаване на разрешението.

Придобитото огнестрелно оръжие задължително се предоставя за прострелване, за което се изготвя документ.

 

Разрешения за носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси (приложения 3 и 4)  се издават на получилите разрешение за придобиване от директора на ГДОП на МВР, съответно от началника на РУ "Полиция" по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянен адрес - за физическите лица.

 

 

КЪСОЦЕВНО ОРЪЖИЕ – за издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване се представят следните документи:

1. Заявление за носене, съхраняване и употреба на късоцевно оръжие; № 10; / Късоцевно оръжие / 

2. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

3. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо че лицето не страда от психически разстройства;

4. Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители на МВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието -служебна бележка от съответното ведомство);

5. Копие на полученото разрешение за придобиване;

6. Фактурите за закупените оръжия и боеприпаси;

7. Ксерокопие на лична карта;

8. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед) или сертификат за качество за ново оръжие;

9. Документ за платена държавна такса - такса носене - 20 лв и такса съхранение  - 20 лв.

10. Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

 

 

ЛОВНО ОРЪЖИЕ – за издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване се представят следните документи:

Физическите лица представят в РУ по постоянния им адрес заявление за носене, съхраняване и употреба на ловно оръжие, към което прилагат:

1. Заявление за носене, съхраняване и употреба на ловно оръжие; № 10; / Ловно оръжие /

2. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

5. Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;

6. Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване  (за притежателите на нарезно ловно оръжие);

7. Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;

8. Ксерокопие на лична карта;

9. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед), или сертификьт за качество за ново оръжие;

10. Документ за платена държавна такса ( такса носене  - 20 лв. и такса съхранение  - 20 лв.);

11. Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

12. Папка с джоб –1бр.

 

Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ “Полиция” по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, към което прилагат

1. Служебна бележка от съответното ведомство;

2. Ксерокопие на лична карта;

3. Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;

4. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед) или сертификат за качество за ново оръжие;

5. Документ за платена държавна такса (такса носене - 20 лв. и такса съхранение - 20 лв.);

6. Декларация  за  мястото на съхранение.

 

Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях са валидни за срок 5 години от датата на издаването им.

В едномесечен срок преди изтичането на срока лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДОП на МВР или до Началника на РУ “Полиция”.

Лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.