МВР

ОД Благоевград

 

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г.

§10, ал.2

Срока на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13.03.2020 до 31.10.2020г., се удължава с 6 месеца.  За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Р България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде  и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

§10, ал.3

Срока на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 до 31.10.2020г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването СУМПС е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на МПС само на територията на Р България. По искане на лицето ново СУМПС може да се издаде  и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

 

Ред за издаване на български лични документи

Гражданина се явява лично, удостоверява своята самоличност и отправя искане за разпечатка на заявление, като посочва вида на документа и услугата (обикновена, бърза или експрес) за издаването на български личен документ.

Служителят предоставя отпечатано заявление, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние на заявителя, снимка и подпис от последния му издаден документ за самоличност.

При отпечатване на заявлението, се разпечатва и разписка, в която лицето декларира, че е получило разпечатано заявление, като посочва дата и се подписва. Заявлението е безплатно и със срок на валидност 30 дни.

Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението - вярно/невярно (отбелязва с “V” полето вярно, когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, и отбелязва с “V” полето невярно, когато данните в заявлението не съвпадат с актуалните му данни), попълва празните полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации, и подписва заявлението. В заявлението заявителят може да посочи и данните (три имена, ЕГН) на лице, което да получи готовия документ.

След попълване на заявлението и нанасяне на съответните корекции в заявлението, гражданина представя на длъжностното лице – заявлението с приложени към него удостоверителни документи по гражданско състояние (за всяка една корекция, която е направил) и заверени копия:

  • на ЕГН (удостоверение за раждане, удостоверение за вярно ЕГН);
  • на месторождение (удостоверение за раждане);
  • на име (удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение за промяна на фамилно име след развод и други);
  • на адрес (удостоверение за постоянен адрес);
  • документи не се прилагат, ако е заявена подмяна на лична карта или паспорт и тези обстоятелства са отразени в Национална база данни "Население".
  • документ за платена държавна такса.
  

Имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация по приложен образец. По искане на гражданите имената им могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация в първи документ за самоличност. Промяната в следващ документ може да се извърши само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение.

В случай на изгубване, кражба или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена декларация относно тези обстоятелства в най-близкото РУ на МВР, ОДМВР, ДБДС-МВР, или най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Р България в чужбина. Декларацията се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно. Декларацията може да се подаде и по интернет чрез АИС за електронни услуги на МВР, ако лицето, чиито документи ще бъдат обявени за невалидни, притежава валиден универсален електронен подпис. (чл.17 от ПИБЛД)

При подаване на заявления от неграмотни, които не могат да се подписват, съдържанието на заявлението се прочита на глас от длъжностното лице в присъствието на двама свидетели. При одобрение заявлението се подписва от свидетелите, а неграмотният полага пръстов отпечатък от десния показалец.

При подаване на заявление не е необходимо да се носят снимки. Заснемането на заявителя ще се извърши при снемане на биометричните данни, безплатно.

Необходимостта от допълнителни проверки, както и възникнали технически и/или софтуерни проблеми, свързани с издаването на български личен документ, е основание издаването на български личен документ чрез бърза или експресна услуга да се трансформира в обикновена услуга.