МВР

ОД Благоевград

 

Най-често срещани въпроси и отговори

 

1.Връща ли се изтекъл документ?

   Да! При получаване на новия документ, стария се връща !

   Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, и при:

   - смърт на притежателя;

   - загубване на българско гражданство,

   - установяване, че документът е нередовен;

   - отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване;

   - изтичане на тяхната валидност.

   Паспорт се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му. Ако документът не е върнат в срок, лицето подлежи на глоба от 20 до 150 лева.

 

2.Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност за изгубени или откраднати?

   При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на Министерство на вътрешните работи (РУ по постоянен адрес) или в дипломатическите или консулски представителства на Република България в чужбина.

   Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документа ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него.

   В едномесечен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта.

   Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в служба “Български документи за самоличност” в ОД на МВР или РУ по постоянен адрес и да го представи.

   Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.

 

3.При издаване на документи за самоличност на лица под 18 години, трябва ли да присъстват и  двамата родители?

  • При подаване на заявление за издаване на лична карта на лице под 18 години присъства само единия родител
  • При подаване на заявление за издаване на паспорт на лице под 18 години присъстват и двамата родители.

При отсъствие на родител се спазва реда на чл.23 от Правилника за издаване на български лични документи.

 

4.При получаване на готов документ за самоличност на лица под 18 години, трябва ли да присъстват и двамата родители?

- Готовия документ се получава само от единия родител.

 

5.Може ли в паспортна служба да си сменя постоянния адрес?

Не. Постоянния адрес се заявява и сменя в службите ГРАО към съответната община.