МВР

ОД Благоевград

 

Такси за издаване на български лични документи съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

 

Обикновена услуга до 30 дни /лв./

Бърза услуга до 3 работни дни /лв./

Експресна услуга до 8 раб. часа /лв./

ЛИЧНА КАРТА

 

 

 

Издаване на първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

Без такса

 

 

Издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Издаване на лична карта на лица от 18 до 58 г.(с валидност 10 г.)

18

36

90

Издаване на лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

11

22

55

Издаване на лична карта на лица над 70 г.

Без такса

 

 

Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

4

10

ПАСПОРТ

 

 

 

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между

14 и 58 г.

40

80

200

Издаване на паспорт на лица между

58 и 70 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Обикновена услуга до30 дни /лв./

Бърза услуга до 10 работни дни /лв./

Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50

Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

Издаване на СУМПС на лица над 70 г.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2

 

ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

такса писмено искане /лв./

такса издаване /лв./

относно събития и факти, свързани с издаването на български лични документи

2

5

относно преминаването на лица през ГКПП на Република България

2

5

 

Начини за плащане 

Плащане по банков път

Възможно е по  банков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане може да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

 

Плащане чрез Интернет

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по сметка на ОДМВР Благоевград.
Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.

За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ. 

 

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по банковата сметка на ОДМВР Балгоевград. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане. 

 

Плащане чрез картово разплащане

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР Благоевград или РУ към тях, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

 

Банкова сметка 

Банкова сметка за ОДМВР Благоевград:
BG94RZBB91553120037718 – такси за: издаване на БЛД, контролни талони, удостоверения, глоби.