МВР

ОД Благоевград

 

Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР

 

Не се разрешава напускане на страната на:

   - лица, осъдени на лишаване от свобода до изтърпяване на наложеното им наказание, освен в случаите на условно осъждане и условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието (чл. 66 и чл.70 от НК);

   - лица, по отношение на които е повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда лишаване от свобода до пет години, и на осъдени за такива престъпления, до изтърпяване на наложеното им наказание;

   - Ненавършили 18-годишна възраст лица поставени под запрещение, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл.127а от Семейния кодекс (Въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Когато родителите не постигнат съгласие за пътуване на детето, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето ).

 

Не се разрешава напускане на страната, не се издават паспорти и заместващи ги документи, а издадените се отнемат на :

   - ненавършили 18-годишна възраст лица, за които са постъпили данни от български или чужд компетентен орган, че са били въвлечени или използвани за дейности по чл. 11 от Закона за закрила на детето (просия, проституция, сексуално насилие и други дейности, неблагоприятни за тяхното развитие). Тези мерки са с цел закрила на детето и се прилагат за срок до две години от издаване на заповедта за прилагането им или до навършване пълнолетие на лицето. Мерките се налагат и отменят по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

 

Справки за наложени принудителни административни мерки

   Справки се извършват в сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Вл. Черноземски” № 3 или в звената БДС в РУ на МВР при ОДМВР Благоевград

 

Подаване на заявление за отмяна на принудителни административни мерки

   Заявление за отмяна на наложена принудителна административна мярка се подава в сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Вл. Черноземски” № 3 или в звената БДС в РУ на МВР при ОДМВР Благоевград.

 

    При подадено заявление се инициира кореспонденция с компетентния орган, предложил налагане на забраната. За водената кореспонденция лицето се уведомява писмено на посочения в заявлението адрес или на постоянния му адрес. При отмяна на принудителната административна мярка лицето се уведомява писмено.

 

Получаване на копие от заповедта за налагане или отмяна на принудителни административни мерки

   Получава се от органа, наложил мярката – ОДМВР Благоевград, лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.

   Ако мярката на лицето е наложена или отменена от Дирекция „Български документи за самоличност”, може да се поиска и да се получи екземпляр от заповедта и чрез СДВР/ОДМВР.