МВР

ОД Благоевград

 

Лична карта на лица с трайно намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

 

  • Лична карта (при получаване на новата лична карта, предходната се предоставя за унищожаване);
  • Валидно решение от ТЕЛК – за ползване правото за заплащане на намалена такса. За удостоверяване на трайно увреждане при подаване на заявление за издаване на български личен документ се представя валиден удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, копие от който се прилага към заявлението. За валиден удостоверителен документ се счита и решение на ТЕЛК (НЕЛК) за хора с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на експертното решение.
  • документ за платена държавна такса

       При подмяна на лична карта се представя:

       1. При изгубена, открадната, повредена или унищожена лична карта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

       2. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

          3. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по т. 2 - предходната лична карта.

       При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на лична карта се прилагат предходната лична карта и:

       1. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

       2. при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

       3. при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

         4. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.