МВР

ОД Благоевград

 

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

Към заявлението се прилагат:

  • Валидно решение от ТЕЛК – за ползване правото за заплащане на намалена такса. За удостоверяване на трайно увреждане при подаване на заявление за издаване на български личен документ се представя валиден удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, копие от който се прилага към заявлението. За валиден удостоверителен документ се счита и решение на ТЕЛК (НЕЛК) за хора с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на експертното решение.

При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

  • при изгубен, откраднат, повреден или унищожен паспорт - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;
  • при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;
  • при изтичане срока на валидност на паспорта и при повреждане - предходният паспорт.

При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:

  • при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
  • при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;
  • при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.