МВР

ОД Благоевград

 

 

лого
    Административно обслужване

Харта на клиента

Вътрешни правила за административното обслужване

 
   Административни услуги

§10, ал.2 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г.

Срока на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13.03.2020г. до 31.01.2021г., се удължава с 6 месеца.  За срока на удължаването личните карти и паспорти са валидни идентификационни документи за самоличност в Р България, а в чужбина-при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават  и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

§10, ал.3

Срока на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020г. до 31.12.2020г., се удължава с 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство. За срока на удължаването свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (ОВ, L 165/10 от 27 май 2020 г.). По искане на лицето ново СУМПС може да се издаде  и преди изтичането на удължения 7-месечен срок.

Издаване на лична карта на български граждани

Издаване на паспорт на български граждани

Издаване на СУМПС на български граждани

Български лични документи, издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България

Описание на дейности по предоставяне на административни услуги

Description of the procedure for the provision of the administrative services

Често срещани въпроси и отговори


   Административни санкции

Административни нарушения и наказания по ЗБЛД

Принудителни административни мерки по ЗБЛД


     Образци и формуляри

Декларация по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД

Образец на заявление за издаване на български лични документи - Образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише!

Заявление за удостоверение за пътуване

Искане за задържане на паспорт

Пълномощно за издаване на лична карта или паспорт

Пълномощно за пътуване

Таблица за транслитерация на българската азбука в английската азбука


     Други

Закон за българските лични документи

Правилник за издаване на българските лични документи

Наредба № І-157 от 1 октомври 2002г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи.