МВР

АПН

 

Наръчник "За разкриване и разследване на застрахователни измами"

15 окт 2013

Автор доц. д-р Васил Янарлиев, хоноруван преподавател в Нов български университет, член на АПН

Наръчникът е първата в българската криминалистична литература методика (методическо ръководство) за разкриване и разследване на застрахователни измами. В него подробно се разглеждат криминалистичната характеристика на тези престъпни деяния, наказателно-правните характеристики на видовете измами, определени като такива в Наказателния кодекс, компетенциите на органите на досъдебното производство, типичните версии и следствените ситуации на отделните етапи на разследването, както и програмите за неговото провеждане.

Проблеми, свързани с разкриването и разследването на "застрахователни измами", произтичат от особеността на техния обект - обществените отношения, свързани със сключването на договорите за застраховане и изпълняване на задълженията по тях: от една страна - плащане на застрахователни премии, а от друга - изплащане на застрахователни обезщетения или суми. Това налага разследващите органи добре да познават законовата регламентация на застраховането и пълноценно да използват информацията за обстоятелствата на сключването на тези договори, за да могат своевременно да откриват признаци на такива измами - изисквания, на които те невинаги отговарят напълно.

При разкриването и разследването на "застрахователните измами" понякога разследващите органи допускат слабости, изразяващи се главно в несъобразяване със спецификата на начините на извършване на тези деяния, както и на типичните ситуации, които възникват на отделните етапи на разследването. Вследствие на това и на неспазване на основни изисквания на криминалистичната теория, разследващите: неквалифицирано извършват (или не провеждат) доказали ефективността си процесуални следствени действия на първоначалния етап на разследването (огледи на местопроизшествията, разпити на свидетели, претърсване и изземване и др.); повърхностно или привидно изпълняват плана за разследването на същия етап (когато измамите се извършват чрез инсцениране на застрахователни събития, имащи криминален характер - кражби, грабежи, палежи и др.), което логично води до спиране на наказателното производство поради неразкриване на "неизвестните" извършители; формално осъществяват (или не реализират) взаимодействие с оперативно-издирвателните органи и със звената за сигурност на застрахователните компании.

Посочените пропуски в дейността на разследващите органи в значителна степен се дължат на това, че тези специфични престъпни деяния се появиха вследствие на сравнително неотдавна променената икономическа среда, респективно, че няма голям натрупан опит в разследването по дела за "застрахователни измами". Най-вероятно това е причината в българската криминалистична литература все още да няма разработена методика за разкриване и разследване на "застрахователните измами".

Това наложи да се изготви настоящия наръчник за разкриване и разследване на "застрахователните измами". По същество той представлява методика за разследване на този специфичен вид престъпления (измами).

Предназначението на наръчника е да предостави на разследващите органи обобщени, систематизира ни методически знания и препоръки, даващи им възможност успешно да разкриват и разследват тези специфични измами, с отчитане на индивидуалните особености на всяко отделно деяние и чрез комплексно прилагане на криминалистичния, наказателно-процесуалния и оперативно-издирвателния инструментариум.

Същността на наръчника - методическо ръководство за разкриване и разследване на "застрахователни измами", определи съдържанието му.

В глава първа се дава общата характеристика на "застрахователните измами". Особено внимание се отделя на криминалистичната характеристика на тези престъпни деяния като се акцентира върху начините на извършването им, съдържащи най-голяма по обем криминалистично значима информация. Разглеждат се и наказателно-правните характеристики на видовете измами, определени като такива в Наказателния кодекс, а също и въпроси от наказателнопроцесуално естество, свързани с разследването на "застрахователните измами" в досъдебната фаза на наказателния процес.

Глава втора е посветена на методическите аспекти на разследването на измамите на застрахователи. Преди всичко се изясняват въпросите на образуването на досъдебно производство, а след това и на типичните версии и следствените ситуации на отделните етапи на разследването, както и на програмите за неговото провеждане.

В глава трета се разработва тактиката на извършване на отделните процесуално-следствени действия, определени като способи на доказване в наказателно-процесуалния кодекс. Вниманието се насочва главно към тактическите препоръки и прийоми за успешното провеждане на тези действия, съобразени със спецификата на начините на извършване на разглежданите измами и на типичните следствени ситуации, възникващи на отделните етапи на разследването.

 23 май 2017 | 18:09