МВР

АПН

 

Наръчник "За разкриване и разследване на престъпления, извършвани при финансовия лизинг"

15 окт 2013

Автор, адвокат д-р Григор Вълков, член на АПН

В условията на безпрецедентна глобална финансова и икономическа криза, зачестяват престъпленията, извършвани във финансово-кредитната система у нас. Сред тях особено внимание заслужават тези от сектора на лизинга, защото проучването на дейността на компетентните полицейски органи за противодействие на тези престъпления показва, че резултатите не удовлетворяват обществените очаквания за тяхното ефективно (своевременно и пълно) разкриване и разследване.

Една от основните причини за такава резултатност от дейността на полицейските органи е тяхната незадоволителна теоретична подготовка в областта на лизинга. Тя заедно с комплекс от други причини, имащи главно организационно-управленски характер, предопределят и ниската ефективност при разкриване и разследване на престъпления извършвани при финансов лизинг. Ето защо за повишаване подготовката на състава на полицията, който работи в това направление е необходимо да се подготвят конкретни учебни, помощни и методически материали, които да се използват в процеса на документирането и разследването на този вид икономически престъпления.

Изготвеният наръчник ЗА РАЗКРИВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЗВЪРШВАНИ ПРИ ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ има характер на методическо пособие с практическа насоченост. В него е направена наказателно-правна характеристика на видовете престъпления, извършвани при финансовия лизинг. Изведена е съдебната практика по основните състави от НК. Посочени са някои от типичните признаци и начини за извършване на престъпленията (modus operandi) и техните най-разпространени у нас модификации. Представени са организационно - тактическите аспекти на ефикасните оперативно - издирвателни действия за разкриване и документиране на тези престъпления. Посочени са начините и средствата за проверка и събиране на необходимата информация за ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКА, КОМИСИОНЕРА и ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. Накрая се очертават основните методически аспекти на досъдебното производство: организация и планиране на разследването, начините за събиране на доказателства, организация и тактика за провеждане на следствени действия, правата на обвиняемия и свидетеля в досъдебното и съдебно производство, защитните действия на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ срещу претенциите на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ за връщане на лизинговата вещ или при  нгажиране на наказателна отговор-ност, прилагане на Европейска заповед за арест. Специално внимание е отделено на допусканите съществени процесуални нарушения при привличане на обвиняем.

Разработени са конкретни предложения за защита интересите на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Като приложения към наръчника са представени примерни сигнали, прокурорски постановления, средства за извършване на анализ на събрана от предварителните проверки информация, искова молба, тристранен протокол за получаване на лизингова вещ и др.

 

 23 май 2017 | 18:09