МВР

АПН

 

Общо събрание на Асоциацията на полицейските началници

27 сеп 2018

Управителният съвет на Асоциацията на полицейските началници

На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на асоциацията свиква общо събрание на 27.09.2018 г. в 17.00 ч. в Експо център, София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 147, при следния

                                                          дневен ред:

1. отчетен доклад за дейността на АПН през 2017 – 2018 г.;

2. финансов отчет на АПН за 2017 г.;

3. избор на нов управителен съвет на Асоциацията на полицейските началници. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 18.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Държавен вестник бр.60 от 20.07.2018 г.

 09 април 2019 | 09:18