МВР

АПН

 

Годишно Общо събрание на Асоциация на полицейските началници-2020г. на 28.07.2020 г. от 16.30ч. в Интер Експо Център, София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 147

24 юни 2020

О Б Я В Л Е Н И Е


Управителният съвет на Асоциацията на полицейските началници, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на асоциацията свиква общо събрание на 28.07.2020 г. в 16.30 ч. в Интер Експо Център, София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 147, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността на АПН през 2019 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на АПН за 2019 г.; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителен съвет;
4. Избор на нов Управителен съвет;
5. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 17.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 24 юни 2020 | 15:36