МВР

Академия на МВР

 

Покана за Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София

05 юни 2020

В изпълнение решение на Управителния съвет се свиква Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София, което ще се проведе на 15.07.2020 г. от 14:30 часа в киносалона на Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР - седалище на управлението на сдружението - на адрес: гр. София, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 171 при следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

- Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2019 г.;

- Приемане отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2019 г.;

- Представяне на годишен финансов отчет за 2019 година и проект на бюджет за 2020 година;

- Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и на Бюджет за 2020 г.;

- Приемане на решение за освобождаване от отговорност на настоящия Управителен съвет;

- Разни

Изображения

 05 юни 2020 | 14:32