МВР

Академия на МВР

 

Общо събрание на Многоспортови боен клуб „Слава“ – Академия МВР

06 юни 2020

МБК „Слава“ – Академия МВР

 

                                                           ДО

                                                                                             ЧЛЕНОВЕТЕ НА МБК

                                                                                                              „СЛАВА“ - АКАДЕМИЯ НА МВР

 

 

ПОКАНА

В изпълнение на решение на Управителния съвет се свиква Общо събрание на Многоспортови боен клуб „Слава“ – Академия МВР, което ще се проведе на 26.06.2020 г.  от 14,30 в стая 303 в ректората на Академия на МВР – седалище на управлението на сдружението с адрес: гр.София, бул. Александър Малинов 1 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС за дейността на сдружението  през 2019 г.;

2. Приемане на отчет на УС за дейността на сдружението за 2019 г.;

3. Представяне на годишен финансов отчет за 2019 година и проект на бюджет за 2020 г.;

4. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година и на бюджет за 2020 г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС за тяхната дейност през 2019 г.;

6. Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Дата: 06,06,2020                                             Председател на УС:
                                                                               /доц. д-р С. Илиев/
София

 09 юни 2020 | 14:23