МВР

Академия на МВР

 

ИСТОРИЯ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР

      Академията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Тя е приемник на най-добрите традиции на специалното образование в областта на защитата на сигурността и обществения ред.
     В рамките на създаденото на 5 юли 1879 г. Министерство на вътрешните работи започва да действа полицейско-административно отделение. Неговите кадри, поставили началото на полицейската организация у нас, нямат специално образование и подготовка. Професионални умения и знания българските полицаи получават в хода на извършваната от тях служба. Не съществуват школи или курсове за обучение. Подготовката на полицейските стражари е поверена на административните и полицейските началници, но е несистематична.
     В края на XIX в. се извършва скок в организацията и съдържанието на полицейското образование. С името на Стефан Стамболов като министър-председател и министър на вътрешните работи се свързва осъщественото широко строителство на държавните институции, изграждането на политическите отношения, напредъкът на икономиката и културата. За полицията този подем се изразява в полагането и усъвършенстването на законовата й уредба, възприемането на европейските модерни средства за полицейска работа и въвеждането на задължително специално образование за полицейските служители.
     През декември 1889 г. се приема първият Закон за полицията в България. Според него за полицай може да бъде назначено само лице, завършило с успех курс за подготовка.
Полицейското образование получава развитие след приемането на Правилника за подготвителния курс на полицейските стражари от 1907 г. В процеса на правната и специалната подготовка се набляга на процесуалното право и детайлното изучаване на нормативната база на организацията и дейността на българската полиция. За първи път полицейската тактика се поднася в теоретичен вид като учебна дисциплина. Първият теоретичен труд, посветен на дейността и организацията на полицията, излиза през 1912 г. и представлява модерен учебник по полицейска теория и практика. Той показва, че и на българска почва се развива специален клон на науката, известен вече в Европа като „научна полиция“.
     Приемането на Закона за администрацията и полицията през 1925 г. бележи нов етап в развитието на българската полиция и на тясно свързаното с него полицейско образование. Законът въвежда образователен ценз, определя реда за обучение и преминаване на службата и поставя по-високи изисквания към полицейските служители. Той предвижда и откриване на полицейско училище.
      В изпълнение на закона с министерска заповед от 26 август 1925 г. е назначен първият началник на училището - Светослав Паскалев. На 21 декември 1925 г. се открива първият 70-дневен курс за подготовка на 34 старши стражари, последван в началото на 1926 г. от курс за подготовка на 60 младши стражари.
     На 12 септември 1927 г. се провежда първият курс за подготовка на полицейски пристави.
     На 26 декември 1927 г. започва първият курс за подготовка на стражари по регулиране на движението.
     На 26 януари 1928 г. се открива първият едномесечен курс за подготовка на групови началници и агенти.
     През 1931 г. в Горна Джумая (Благоевград) се провежда първият курс по дактилоскопия.

Календар

Зам.-ректорът на АМВР доц. Милорад Йорданов участва в заседание на Управителния съвет на CEPOL

Заместник-ректорът на Академията на МВР комисар доц. д-р Милорад Йорданов участва в редовното заседание на Управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL).

В срещата, която се проведе в онлайн формат на 23 ноември, се включиха представители на държавите членки, които отговарят за дейността на Агенцията в съответната страна и Европейската комисия. По време на заседанието бяха обсъдени възможностите за обучения по линия на CEPOL в пандемичната обстановка,  както и предстоящата процедура за избор на нов изпълнителен директор на Агенцията.

CEPOL е създадена през 2005 г. с цел да допринесе за повишаване на европейската сигурност чрез обучение, сътрудничество и споделяне на знания между правоприлагащите институции и служители в страните-членки на ЕС и в някои трети страни-партньори по приоритетни теми на политиката на ЕС в областта на сигурността. Агенцията полага непрекъснати усилия да предлага иновативни и прогресивни дейности за обучение, като интегрира съответните развития в познанията, научните изследвания и технологията и създава полезни взаимодействия чрез засилено сътрудничество.

Академията на МВР е национално звено, отговорно за CEPOL за България. Висшето училище има подписано Рамково партньорско споразумение с Агенцията за периода 2021–2024 г., на база на което АМВР участва във всички дейности от портфолиото на CEPOL, координира и подпомага участието на всички служители на правоприлагащи институции и органи от Република България по линия на дейностите на Агенцията в зависимост от техните компетенции и тематичната насоченост на дейностите.


24 ное 2021

Честит професионален празник!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

 

От свое име и от името на академичния и административния състав на Академията на МВР Ви приветствам по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември!

Поднасяме своя поздрав и признателност към всички Вас - служители от полицейските структури, които сте избрали да служите на обществото и Родината, за да защитавате реда и законността, да се борите срещу престъпността и да бдите за сигурността на гражданите! Посвещението на този дълг е възможно благодарение на смелостта и силната Ви мотивация да отстоявате обществените правила, да бъдете стожери на справедливостта и активни участници в изграждането на съвременната модерна държава. Това е благородна и отговорна кауза, която изпълнявате с преданост и всеотдайност, която Ви обединява и осмисля труда Ви. Вашите индивидуални усилия и ежедневна работа са подкрепяни и напътствани от ръководители с богат опит, проницателен и убеден подход. Именно така успявате да изградите сплотени и единомислещи екипи, които решително постигат поставените цели, като носят с гордост и чест професионалното име.

Академията на МВР има важен принос за обучението и професионалната квалификация на полицейските служители и за нас е истинска гордост, че заедно с всички Вас продължаваме да вървим в една посока, да работим с огромна енергия и силна воля, за да сме полезни на обществото!

Пожелаваме Ви да бъдете все така последователни и непреклонни при изпълнение на дълга си, да бъдете опора и пример за подражание!

На Вас и Вашите семейства пожелаваме здраве и благоденствие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ВПД РЕКТОР

СТАРШИ КОМИСАР ДОЦ. Д-Р РУСИ ЯНЕВ


 

08 ное 2021

Доц. Руси Янев представи новата си монография „Управление на риска от изпиране на пари“

ВПД Ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. Руси Янев представи своята  нова монография на тема „Управление на риска от изпиране на пари“.

На 5 ноември, при спазване на всички противоепидемични мерки, доц. Янев запозна колегите си от висшето училище с новия си научен труд. В него авторът разработва методология за усъвършенстване на модела за оценка и управление на риска от изпиране на пари.

„В последните 20 години темата за ограничаването на изпирането на пари, като отрицателно социално явление, е перманентна в структурите, които защитават сигурността. След поредната директива на Съвета на Европейски съюз, която  задължава страната ни да хармонизира законодателството си с европейското, у мен възниква идеята да предложа на управленските органи на национално ниво, а защо не и на европейско,  да възприемат една методология за оценка и управление на риска от изпирането на пари“, заяви доц. Янев.

Монографията „Управление на риска от изпиране на пари“ на доц. Руси Янев, издадена на Академията на МВР, е налична в библиотеката на висшето училище.

Доц. Руси Янев има редица публикации, сред които монографията „Организация на оперативно-издирвателната дейност за разкриване на изпиране на пари“, както и учебниците „Противодействие на изпирането на пари“ и  „Спецификация на оперативно-издирвателна дейност за противодействие на финансови престъпления“, издадени от Академия на МВР. 

05 ное 2021

Учебна дейност

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи. Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

РЕКТОР