МВР

Академия на МВР

 

ИСТОРИЯ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР

      Академията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Тя е приемник на най-добрите традиции на специалното образование в областта на защитата на сигурността и обществения ред.
     В рамките на създаденото на 5 юли 1879 г. Министерство на вътрешните работи започва да действа полицейско-административно отделение. Неговите кадри, поставили началото на полицейската организация у нас, нямат специално образование и подготовка. Професионални умения и знания българските полицаи получават в хода на извършваната от тях служба. Не съществуват школи или курсове за обучение. Подготовката на полицейските стражари е поверена на административните и полицейските началници, но е несистематична.
     В края на XIX в. се извършва скок в организацията и съдържанието на полицейското образование. С името на Стефан Стамболов като министър-председател и министър на вътрешните работи се свързва осъщественото широко строителство на държавните институции, изграждането на политическите отношения, напредъкът на икономиката и културата. За полицията този подем се изразява в полагането и усъвършенстването на законовата й уредба, възприемането на европейските модерни средства за полицейска работа и въвеждането на задължително специално образование за полицейските служители.
     През декември 1889 г. се приема първият Закон за полицията в България. Според него за полицай може да бъде назначено само лице, завършило с успех курс за подготовка.
Полицейското образование получава развитие след приемането на Правилника за подготвителния курс на полицейските стражари от 1907 г. В процеса на правната и специалната подготовка се набляга на процесуалното право и детайлното изучаване на нормативната база на организацията и дейността на българската полиция. За първи път полицейската тактика се поднася в теоретичен вид като учебна дисциплина. Първият теоретичен труд, посветен на дейността и организацията на полицията, излиза през 1912 г. и представлява модерен учебник по полицейска теория и практика. Той показва, че и на българска почва се развива специален клон на науката, известен вече в Европа като „научна полиция“.
     Приемането на Закона за администрацията и полицията през 1925 г. бележи нов етап в развитието на българската полиция и на тясно свързаното с него полицейско образование. Законът въвежда образователен ценз, определя реда за обучение и преминаване на службата и поставя по-високи изисквания към полицейските служители. Той предвижда и откриване на полицейско училище.
      В изпълнение на закона с министерска заповед от 26 август 1925 г. е назначен първият началник на училището - Светослав Паскалев. На 21 декември 1925 г. се открива първият 70-дневен курс за подготовка на 34 старши стражари, последван в началото на 1926 г. от курс за подготовка на 60 младши стражари.
     На 12 септември 1927 г. се провежда първият курс за подготовка на полицейски пристави.
     На 26 декември 1927 г. започва първият курс за подготовка на стражари по регулиране на движението.
     На 26 януари 1928 г. се открива първият едномесечен курс за подготовка на групови началници и агенти.
     През 1931 г. в Горна Джумая (Благоевград) се провежда първият курс по дактилоскопия.

Календар

В ЦСПП - Пазарджик при Академията на МВР се състоя церемония по полагане на клетва на стажантите от СДВР

79 стажанти от Столичната дирекция на вътрешните работи положиха клетва за спазване на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР.

Тържествената церемония по полагане на клетвата се проведе на 02.08. в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Събитието се проведе без присъствието на гости и външни лица, заради спазване на противоепидемичните мерки.

С този ритуал приключва 6-месечната първоначална полицейска подготовка на стажантите. През това време те получиха познания по общи и специализирани дисциплини: правна, тактическа, стрелкова, криминалистическа и психологическа подготовка, полицейска лична защита, оказване на долекарска помощ. След успешното завършване на курса в ЦСПП-Пазарджик те придобиват статут на пълноправни полицаи и ще изпълняват своите високоотговорни задачи по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността в структурите на сектор „Метрополитен“ при Столичната дирекция на вътрешните работи.

Техните преподаватели от полицейския център им пожелаха здраве, увереност, обективност и безкомпромисност при изпълнение на служебните им задължения.  

             

                     По информация на Пресцентъра на ОД МВР - Пазарджик

02 авг 2021

Служители от МВР придобиха ОНС „доктор“ в Академията на МВР

На 29 юли в Академията на МВР двама млади учени придобиха образователната научна степен „доктор“, след като успешно се подготвиха и защитиха своите дисертационни трудове. Това са инж. Мартин Любомиров Иванов и ас. Румен Йорданов Крумов. Докторантите бяха зачислени на самостоятелна подготовка към катедра „Сигурност и граничен контрол“ във факултет „Полиция“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) от професионално направление 9.1 „Национална сигурност“.

Темата на инж. Мартин Любомиров Иванов бе „Организационни модели за пожарна безопасност и защита на населението в условията на променящата се среда за сигурност“. Научен ръководител на дисертанта бе проф. д-р Владко Иванов, а рецензенти - доц. д-р Валентин Чочев и доц. д-р Красимир Костадинов. Дисертационният труд има значим принос за повишаване на ефективността на институционалната и функционалната организация на компетентните управленски структури за осъществяване на ефективна пожарна безопасност и сигурна защита на населението. В проведеното изследване са анкетирани 268 служители на ръководни длъжности от всички дирекции на ГДПБЗН.

Инж. Иванов е служител на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към ГДПБЗН - МВР, има международен опит и проведени специализирани стажове в службите за ПБЗН на Република Естония, Република Португалия, Специален административен район Хонконг и проведени обучения по Механизма за гражданска защита на Европейския съюз в Република Словения, Република Австрия и Република България. Докторантът също така е хоноруван преподавател в Академията на МВР. Той е един от победителите в тазгодишния 26-и пореден конкурс „Пожарникар на годината”, където получи приза в раздел „Пожарогасителна дейност“. През 2020 е ръководил оперативните действия при гасенето на 45 пожара и е участвал в отработването на 17 аварийно-спасителни дейности. През месец декември се включва като доброволец в Клиниката по инфекциозни болести на Военномедицинска академия и дава дежурства с обща продължителност от 108 часа.

Румен Крумов е асистент в катедра „Опазване на обществения ред“ на факултет „Полиция“ при Академията на МВР. Дисертацията му на тема „Издаване на разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси“ е подготвена под научното ръководство на доц. д-р Милорад Йорданов и рецензирана от доц. д-р Галин Иванов и доц. д-р Петър Тодоров. Трудът е успешен опит за разглеждане на теоретичните, правните и организационните въпроси на тази дейност. Емпиричното социологическо изследване за дисертационния труд е проведено в СДВР и 26 областни дирекции на МВР в страната. Тя е свързана с подобряване на сигурността и опазването на обществения ред, и е особена актуална, като се има предвид, че в съвременното ни общество все по-често се налага издаването на разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Дисертационните трудове на двамата учени са принос към научноизследователската дейност, осъществявана в АМВР, и дават конструктивни предложения и насоки за развитие на нормативната уредба и подобряване на практическите модели на работа. Те също така ще бъдат полезни при провеждане на обучението на курсантите и специализантите по подобни теми, ще повишат и обогатят подготовката на експерти и професионалисти, работещи в съответните области.

29 юли 2021

Доц. д-р Руси Янев е новият ректор на Академията на МВР

Заместник-министърът на вътрешните работи г-н Енчо Мирчев и директорът на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР г-н Любомир Филипов представиха новия ректор на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Руси Янев. Той е възпитаник на Академията и  започва кариерата си в МВР, преминавайки през различни изпълнителски длъжности.

Доц. д-р Руси Янев е бил асистент, старши асистент, главен асистент, доцент в катедри „Противодействие на престъпността“ и „Оперативно-издирвателна дейност“ към факултет „Полиция“.

Заемал е длъжностите ръководител на катедра „Противодействие на престъпността“, зам.- декан на факултет „Полиция“, декан на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, зам.- ректор на Академията на МВР.

Има множество публикации в областта на националната сигурност. Член е на Българската асоциация по криминология и на Академията за иновации и развитие.

Преминал е курсове и специализации в авторитетни организации като Националния институт за подготовка на служители от националната полиция на Франция – Клермон Феран, Франция и Специализираното висше училище за публична администрация на провинция Райнланд - Пфалц, Германия.

Ползва руски и френски език.

 


22 юли 2021

Учебна дейност

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи. Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

РЕКТОР