МВР

Академия на МВР

 

Факултет "Полиция"

Контрол върху отчета на водачите на моторни превозни средства от пътна полиция - доц. д-р Добромир Доков

Допълнително (дисциплиниращо) обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на контролни точки - доц. д-р Добромир Доков

Повишаване безопасността на движението по пътищата - доц. д-р Добромир Доков

Бюлетин брой 38/2018 г.

Правоспособност за управление на моторни превозни средства - доц. д-р Добромир Доков

ПРОГРАМА за провеждане на обществено обсъждане на проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България

Проект на актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България

Научно-практически коментар на промените в Закона за движението по пътищата от декември 2016 година и януари 2017 година - доц. д-р Добромир Доков 

Сборник доклади от научна конференция, Защита от дискриминация в България и Европа, София, 2016 - Авторски колектив

Ограничаване на пътнотранспортния травматизъм от пътна полиция - ст. преп. д-р Добромир Доков

Дейност по предложенията и сигналите в МВР - д-р Нина Якова

Организация на дейността на органите на МВР за обслужване на сигнали и предложения - д-р Нина Якова 

Тактика на действие на полицейските органи при безредици - ст. преп. Тодор Тодоров

 

Институтът „Предварителна проверка“и практиката на Върховния административен съд -гл. ас. д-р Герасим Геров

 

Основни понятия, използвани при работа с Шенгенска информационна система (ШИС) - ст. преп. д-р Станимир Илиев

 

Типични оперативно-издирвателни и следствени ситуации, възникващи при разкриването на измами - ст. преп. Андрей Джунин

 

Международноправна регламентация на физическата подготовка и спорт в Министерството на вътрешните работи (МВР) - ст. преп. Ивайло Николов

 

Грешки при стрелбата и правила за тяхното отстраняване - ст. преп. Свилен Даргов

 

Подходи за класифициране на неправителствените организации в системата за национална сигурност - докторант Росен Игнатов

 

Обучение на полицая в тактика на действие при реагиране във високорискова ситуация с правонарушител - ст. преп.Тодор Тодоров

 

Теоретични и приложни аспекти на взаимодействието между полицейските органи на съседни държави при трансгранично преследване - гл. ас. Павел Николов

Бюлетин брой 37/2017 г.

Бюлетин брой 36/2017 г.

 

Бюлетин брой 35/2016 г.

 

Бюлетин брой 34/2015 г.

 

Бюлетин брой 33/2014 г.

 

Бюлетин брой 32/2013 г.

 

Бюлетин брой 31/2013 г.

 

Бюлетин брой 30/2012 г.

 

Бюлетин брой 29/2012 г.

 

Бюлетин брой 28/2011 г.

 

Бюлетин брой 27/2010 г.