МВР

Академия на МВР

 

Факултет "Полиция"

ПРОГРАМА за провеждане на обществено обсъждане на проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България


Проект на актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България


Научно-практически коментар на промените в Закона за движението по пътищата от декември 2016 година и януари 2017 година - доц. д-р Добромир Доков

 

Сборник доклади от научна конференция, Защита от дискриминация в България и Европа, София, 2016 - Авторски колектив

 

Ограничаване на пътнотранспортния травматизъм от пътна полиция - ст. преп. д-р Добромир Доков

 

Тактика на действие на полицейските органи при безредици - ст. преп. Тодор Тодоров

 

Институтът „Предварителна проверка“и практиката на Върховния административен съд -гл. ас. д-р Герасим Геров

 

Основни понятия, използвани при работа с Шенгенска информационна система (ШИС) - ст. преп. д-р Станимир Илиев

 

Типични оперативно-издирвателни и следствени ситуации, възникващи при разкриването на измами - ст. преп. Андрей Джунин

 

Международноправна регламентация на физическата подготовка и спорт в Министерството на вътрешните работи (МВР) - ст. преп. Ивайло Николов

 

Грешки при стрелбата и правила за тяхното отстраняване - ст. преп. Свилен Даргов

 

Подходи за класифициране на неправителствените организации в системата за национална сигурност - докторант Росен Игнатов

 

Обучение на полицая в тактика на действие при реагиране във високорискова ситуация с правонарушител - ст. преп.Тодор Тодоров

 

Теоретични и приложни аспекти на взаимодействието между полицейските органи на съседни държави при трансгранично преследване - гл. ас. Павел Николов

 

Бюлетин брой 36/2017 г.

 

Бюлетин брой 35/2016 г.

 

Бюлетин брой 34/2015 г.

 

Бюлетин брой 33/2014 г.

 

Бюлетин брой 32/2013 г.

 

Бюлетин брой 31/2013 г.

 

Бюлетин брой 30/2012 г.

 

Бюлетин брой 29/2012 г.

 

Бюлетин брой 28/2011 г.

 

Бюлетин брой 27/2010 г.