МВР

Академия на МВР

 

14 януари 2022

Връчиха дипломи на докторанти на АМВР

На 14 януари в заседателната зала на Академията на МВР бяха връчени три дипломи за образователна и научна степен „доктор“ и едно свидетелство за  академична длъжност „главен асистент“ .

Мария Димитрова Стойчева получи своята диплома за образователна и научна степен „доктор“ с дисертация на тема „Изследване на фактори за неопределен резултат при прилагане на полиграфски метод в разследването на криминални престъпления“, с научен ръководител доц. д-р Валери Денев Тодоров от катедра „Психология и управление на полицията“ на  факултет „Полиция“ към АМВР. Трудът ѝ е по докторска програма „Психология на дейността“, професионално направление 3.2. „Психология“.

Диплома за образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ беше връчена на Митко Ненов Ненов. Темата на дисертацията му е „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на лицата, осъществяващи експлоатацията на противопожарните мотопомпи“, с научен ръководител доц. д-р инж. Бойко Димитров Георгиев от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ към АМВР.

Третият млад учен – Стефан Илиев Първанов, получи диплома за образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“. Неговата дисертация е на тема „Разработване на методика за определяне на необходимостта от създаване на звена за пожарна безопасност и защита на населението в потенциално опасни обекти на територията на Република България“, с научен ръководител проф. д-р инж. Георги Коев Ботев от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ към АМВР.

На церемонията беше връчено и свидетелство за академична длъжност „главен асистент“ на Румен Йорданов Крумов. Той заема академичната длъжност в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, учебни дисциплини „Полицейско право“, „Опазване на обществения ред, „Миграционен контрол“ и „Контрол на общоопасните средства“ в катедра „Опазване на обществения ред“ на факултет „Полиция“ към АМВР.

Дипломите и свидетелството за академична длъжност „главен асистент“ бяха връчени от зам.-ректора на Академията на МВР комисар доц. д-р Милорад Йорданов, който поздрави колегите си и им пожела успехи в бъдещето им академично развитие.

Изображения

 14 януари 2022 | 14:46