МВР

Академия на МВР

 

13 януари 2022

АМВР подписа Споразумение по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

На 13 януари беше подписано Споразумение по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, участие в която има Академията на МВР.

Старши комисар доц. д-р Руси Янев, ВПД ректор на АМВР, ректорите на останалите висши училища и ръководителите на научните организации, участници в програмата, подписаха стратегическия документ, създаден в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната.

Освен АМВР бенефициенти по научната програма са:  Военна академия „Г. С. Раковски“, Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университет за национално и световно стопанство, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Национален военен университет „Васил Левски“ и Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“. 

Чрез националната програма ще бъдат консолидирани опитът и знанията на висши училища, научни организации и иновативните бизнес организации с цел постигане на реални научни резултати, даващи конкурентно предимство на Република България в специфични сегменти на сигурността, киберсигурността и отбраната в държавите – членки на ЕС, и НАТО. Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, която ще се изпълнява в периода от 2022 г. до 2025 г.,  има за цел повишаване на научния капацитет и развитие на основните аспекти на научноизследователската, научно-приложните и приложните дейности в три тематични направления: „Сигурност“  „Киберсигурност и киберотбрана“ и „Отбрана и защита на населението при бедствия и аварии“.

В направление „Сигурност“ Академията на МВР е водеща при изготвянето на анализ и оценка на управление на крайграничните райони на страната в условията на риск за националната сигурност. Част от задачите на преподавателите от АМВР са да определят приоритетите на МВР и Главна дирекция „Гранична полиция“ за контрол на държавната граница и недопускането на терористични актове в граничните зони на Република България. Предвижда се още създаване на механизъм за координация и взаимодействие с органите на съседни държави в условията на риск за регионалната сигурност.

Академията на МВР е водеща и при изготвянето на анализ и оценка на управлението при рисков мигрантски натиск. Сред задачите на висшето училище е да анализира добрите практики за взаимодействие между институциите при миграционни кризи и да изготви предложения за оптимизиране на управлението на взаимодействието между министерства и ведомства, с компетенции по граничния и миграционен контрол в страната.

В направление „Киберсигурност и киберотбрана“ АМВР е водеща институция при изпълнението на задачата за анализ на иновативните модели и алгоритми за използване на големи масиви от данни в цифровата криминалистика за превенция и предотвратяване на високо технологични криминални посегателства върху сигурността на  държавата. Тук научноизследователски и преподавателски състав на АМВР ще трябва да проучи приложимите в цифровата криминалистика иновативни модели за търсене на информация в големи масиви от данни, както и да обособи правила при изземване на цифрови носители с оглед на съхранението на съществуващата информация и предотвратяване на нейното загубване или промяна.

В третото направление „Отбрана и защита на населението при бедствия и аварии“ Академията на МВР ще ръководи изпълнението на задачата „Динамично моделиране на рисковете и заплахите при бедствия и аварии с информационно осигуряване в реално време на автономни наземни, водни и въздушни средства“. При изпълнението на тази задача водещи ще са преподаватели от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при АМВР, които ще изберат методика за моделиране на аварии с опасни вещества в потенциално опасни обекти и транспортни средства и ще разработят алгоритъм за работа със Системата за динамично моделиране на аварии с опасни вещества в реално време.

Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ се финансира от Министерство на образованието и науката.

Изображения

 13 януари 2022 | 16:13