МВР

Академия на МВР

 

Документи за кандидатстване

ОКС "Бакалавър"

Кандидатите за курсанти подават следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което посочват по ред на желанията специалностите,  квотите и формите на обучение, за които кандидатстват, съгласно Приложение № 4;
2. диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за завършено средно образование, а завършващите през годината на кандидатстване - служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома, издадена за завършено средно образование в чуждестранно училище - легализиран неин превод, и удостоверение за признато средно образование, издадено от регионално управление по образованието при МОН;
3. декларация за гражданство съгласно Приложение № 5;
4. автобиография;
5. декларация за липса на образувано наказателно производство съгласно Приложение № 6;
6. удостоверение, издадено от Център за психично здраве (психо-неврологичен диспансер) по местоживеене, че лицето не страда от психично заболяване и не се води на диспансерен отчет;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни съгласно Приложение № 7;
8. документ за платена такса за кандидатстване.

Приложение № 3 - медицинско свидетелство, попълнено в част "Анамнеза" и заверено от личния лекар - изисква се само за кандидати за курсант в редовна форма, ОКС "бакалавър"

Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7


Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, подават до ректора на АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР или ръководителите на дирекции „Охрана“, „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието и НСО следните документи:

1. заявление, в което посочват по ред на желанията специалностите и формите на обучение, за които кандидатстват - Приложение № 8;

2. диплома или нотариално/официално заверено копие от съответното училище за завършено средно образование; за диплома, издадена за завършено средно образование в чуждестранно училище - легализиран неин превод, и удостоверение за признато средно образование, издадено от регионално управление по образованието при МОН;
3. удостоверение, че са:
а. държавни служители от МВР;
б. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
в. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието и служители на други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 47, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
г. служители на МО
4. документ за платена такса за кандидатстване.

Приложение № 8

  Кандидатите за студенти, получили диплома за средно образование 3-35 - образец 2003 г., е необходимо при подаването на документи да представят и Справка за общ успех за кандидатстване във висше училище, издадена от средното училище.

ОКС "Магистър" 

Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, подават следните документи до ректора на АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР или съответните ръководители на ведомства:


1. заявление, в което посочват по ред на желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно Приложение № 10;
2. диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. удостоверение, че са:/държавни служители от МВР; лица, работещи по трудово правоотношение в МВР; служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието, служители на други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗМВР и служители на МО/;
4. документ за платена такса за кандидатстване.

Приложение № 10

Кандидатите за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО подават до ректора на АМВР следните документи:

1. заявление, в което посочват по ред на желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно Приложение № 10;
2. диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. удостоверение от Центъра за психично здраве (психо-неврологичен диспансер) по местоживеене;
4. медицинско свидетелство, като кандидат-студенти с увреждания прилагат и документ от ТЕЛК - оригинал и копие, като оригиналът се връща след заверка на копието;
5. декларация за съгласие за обработване на лични данни съгласно Приложение № 7;
6. документ за платена такса за кандидатстване.

Приложение № 7
Приложение № 10